euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Банковият надзор - един, но не за всички

Ралица Ковачева, September 12, 2012

"Искаме да прекъснем порочната връзка между държавите и техните банки. В бъдеще загубите на банкерите не трябва да се превръщат в дългове за данъкоплатците, което да поставя под съмнение финансовата стабилност на цели страни," заяви президентът на ЕК Жозе Мануел Барозу по повод представянето на предложението на ЕК за създаване на единен надзорен механизъм (ЕНМ) за банките. Според предложението Европейската централна банка (ЕЦБ) получава големи надзорни правомощия над всички банки в еврозоната, а страните извън нея могат да се присъединят към механизма на доброволна основа.

Създаването на ЕНМ е важна стъпка към банков съюз, каза още председателят на ЕК: "Тази нова система, в чийто център стои Европейската централна банка и в която участват националните надзорни органи, ще възстанови доверието в надзора на всички банки в еврозоната. Европейският парламент от своя страна ще играе ключова роля за осигуряването на демократичен контрол. Трябва да приемем като първостепенна задача създаването на европейски надзорен орган до началото на другата година. Това ще ни позволи и да вземем решения за използването на европейски защитни механизми за рекапитализирането на банките".

Другите елементи на банковия съюз са единна нормативна уредба за капиталовите изисквания, хармонизирани схеми за защита на депозитите и единна европейска рамка за възстановяване и оздравяване.

Надзорът в еврозоната

Комисията предлага ЕНМ да започне да действа от 1 януари 2013 г. и постепенно да обхване всички банки в еврозоната. Най-напред под надзора на ЕЦБ ще попаднат банките, които са получили или поискали публично финансиране, както и всяка финансова институция, за която ЕЦБ прецени; от 1 юли 2013 г. - всички банки с голямо системно значение; от 1 януари 2014 г. ЕНМ ще обхване всички (около 6 000) банки в еврозоната.

"Въпреки че големите банки от системно значение са в сърцето на европейската надзорна рамка, скорошният опит показва, че относително по-малки банки също могат да създадат заплаха за финансовата стабилност. Затова е от съществено значение, че надзорните задачи, възложени на ЕЦБ могат да се упражняват върху всички тези банки," обяснява ЕК. Както euinside писа обаче, това мнение не се споделя от Германия, която смята, че ЕЦБ трябва да надзирава само големите финансови институции.

В предложението на ЕК се уточнява, че степента на директния надзор, упражняван ежедневно от ЕЦБ, както и ролята на националните надзорни органи могат да варират според размера на банките. Вероятно въз основа на това може да се очаква да бъде постигнат компромис между Брюксел и Берлин. Още повече, че само участието в ЕНМ гарантира на банките възможността да се възползват от директна рекапитализация от спасителния фонд за еврозоната, Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

ЕЦБ ще получи изключителна компетентност за ключови надзорни задачи с цел откриването на рискове за жизнеспособността на банките. Тя ще има право да оторизира и да отнема оторизацията на кредитните институции, както и да им налага парични санкции. ЕЦБ ще осъществява контрол върху спазването на изискванията за капиталова адекватност, ниво на ливъридж и ликвидност и ще провежда надзора на финансовите конгломерати. Банката има право да провежда стрес-тестове и разследвания, включително да изисква пълна информация от банките, да иска обяснения от техни представители, да прави проверки на място без предупреждение.

От своя страна ЕЦБ трябва да гарантира разделение между надзорните си задачи и тези, свързани с провеждането на монетарната политика, за да се елиминира потенциален конфликт на интереси между двете. За целта ще бъде създаден надзорен съвет, управляван от председател и заместник-председател, избирани от управителния съвет на ЕЦБ. Надзорният съвет ще бъде съставен от четирма представители на ЕЦБ и по един представител от всяка национална централна банка или друг компетентен орган.

Не-евро страните и банковият съюз

Тъй като по договор ЕЦБ не може да упражнява задължителни прамощия извън еврозоната, страните нечленуващи в зоната на общата валута не могат да бъдат изцяло част от единния надзорен механизъм. Те обаче могат да заявят желание да установят "близко сътрудничество" с ЕЦБ. В този случай националните компетентни органи се задължават да спазват и да прилагат съответните актове на ЕЦБ. Държавите, обект на близко сътрудничество, ще имат право да участват в обсъжданията в надзорния съвет и да имат достъп до цялата налична информация, без обаче да получат право на глас.

Регламентът за ЕНМ трябва да бъде приет с единодушие в Съвета. Постигането му обаче може да се окаже проблематично, предвид съображенията на страните извън еврозоната, че новите правила може да нарушат целостта на единния пазар. Макар принципно да подкрепят мерките за стабилизиране на еврозоната, страните извън нея се опасяват, че може да се получи нелоялна конкуренция между банките, защото тези в еврозоната ще се ползват с подкрепата на ЕМС. Освен това, тъй като няма да имат право на глас дори и да се включат доброволно в единния надзорен механизъм, тези страни няма как да повлияят на решения, от които може да пострадат.

В опит да смекчи впечатлението за 'двускоростна Европа' ЕК подчертава, че Европейският банков орган (ЕБО) ще продължи да разработва единна нормативна уредба на ЕС за всички 27 държави-членки, и ще следи надзорните практики да са съгласувани в целия Съюз. "Банковият надзор трябва да стане по-ефективен във всички европейски страни, за да се гарантира последователност в прилагането на правилата на единния пазар," коментира еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние.

В допълнение ЕК прави промени в условията за гласуване и състава на управителния съвет на ЕБО, за да гарантира, че интересът на страните извън еврозоната е защитен. За целта се поверяват правомощия за взимане на решения на независим панел от експерти, който да се произнася в случай на нарушение на европейските правила или на несъгласие между ЕБО и ЕЦБ. Въвежда се и правилото за гласуване с обърнато мнозинство: "Това също така гарантира, че страните-членки от еврозоната не могат да имат блокиращо малцинство в случай на действия, предприети срещу една от тях". Като се има предвид, че някои от страните извън еврозоната могат да се включат в ЕНМ под формата на близко сътрудничество, ЕК предлага и промени в управителния съвет на ЕБО, така че поне двама от членовете му да са от страни, които не участват в общия надзор.

Демократичният контрол

За изпълнението на надзорните си функции ЕЦБ ще се отчита пред Европейския парламент и Съвета (Еврогрупата). Банката ще им предоставя редовни доклади и ще отговаря на въпросите им. "Предложихме механизъм за отделяне на надзора от паричната политика в рамките на ЕЦБ и мерки, с които да се гарантира, че ЕЦБ ще се отчита за надзорните си решения пред Европейския парламент", заяви еврокомисарят Мишел Барние.

Евродепутатите обаче далеч не са удовлетворени. В резолюция, приета в понеделник от икономическата комисия в ЕП, депутатите "бият тревога за очевидното намерение на правителствата да избегнат създаването на система, която е прозрачна и демократично отчетна", пише в прессъобщението на комисията. ЕП настоява да бъде включен като съзаконодател в приемането на пакета за банковия съюз и подчертава, че "каквато и да било голяма промяна в надзора, включително прехвърлянето му към други институции, трябва да бъде съпроводена с еквивалетно увеличение на прозрачността и отчетността на такива институции спрямо Европейския парламент". Резолюцията ще бъде гласувана от депутатите в пленарната зала в четвъртък.