euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

И нека бъде светлина ... на пазара на деривати

Ралица Ковачева, May 25, 2011

Осветляване на един пазар, доскоро изцяло сенчест, повече прозрачност и повече сигурност - така евродепутатите коментираха решението на парламентарната комисия по икономическите и валутните въпроси да подкрепи проекта за регулация, предложен от Европейската комисия за извънборсовите деривати, централните контрагенти и депозитарите. Целта на законодателството е да осигури повече прозрачност в търговията с извънборсови деривати. Смята се, че тези финансови инструменти имат съществен принос за финансовата криза, защото търговията с тях не е регулирана по никакъв начин, а същевременно обемът им е огромен - през 2009 година общата им стойност е била 425 трилиона евро.

Според предложението на Европейската комисия, търговците на извънборсови деривати трябва да предоставят информацията за сделките си в централни информационни центрове или т.нар. депозитари. Те от своя страна, ще я предоставят на Европейския надзорен орган за пазарите и ценните книжа (ЕОПЦК). С цел по-голяма сигурност, Комисията предлага клирингът на стандартизираните извънборсови деривати (т.е. отговарящи на предварително определени критерии за допустимост, например висока степен на ликвидност) да се извършва чрез централни контрагенти. Клиринговите къщи посредничат между двама контрагенти при транзакция и така стават „купувач за всеки продавач“, както и „продавач за всеки купувач“ (у нас такава функция има Централният депозитар). Целта е да не се допусне фалитът на определен играч да предизвика „верижна реакция”, която да застраши цялата система.

Според депутата от Зелените/ЕСА Pascal Canfin, „жизнено важна мярка, гласувана от парламента, е че по-голямата част от извънборсовите деривати ще подлежат на клиринг от централните контрагенти (а не държани на двустранна база). Това е важна стъпка към намаляване на системния риск във финансовата система.”

След гласуването преговарящият по темата от групата на социалистите и демократите Leonardo Domenici коментира: ”Това законодателство ще бъде ключов инструмент в борбата с безотговорната спекулация. Нашата цел беше да повишим прозрачността и управлението на риска на пазара на деривати. Гарантирахме, че цялата значима информация за деривативните договори ще бъде докладвана и достъпна за европейските и национални власти. Това е голямо постижение защото ще хвърли светлина на един пазар, който беше останал напълно на тъмно досега, както кризата ясно показа.”

Макар новата регулация да се отнася само за извънборсовите деривати, евродепутатите решиха задължението за отчитане да се отнася за всички деривативни инструменти, за да може европейският надзорен орган да има пълната картина. „Обемът на всички транзакции трябва да е прозрачен, за да има максимална стабилност на финансовите пазари и надзорните органи да могат да си вършат работата както трябва. В противен случай управлението на риска е невъзможно”, коментира депутатът от ЕНП и докладчик по темата Werner Langen (Германия).

Задължението за клиринг, обаче, има изключения, които са ясно описани- например пенсионните фондове, които подлежат на специален режим и националните правителства изискват съответните гаранции. „Ние като Парламент сме решени да имаме законодателство с минимум изключения за максимален стабилизиращ ефект”, каза г-н Ланген. Депутатите решиха задължението за клиринг да се прилага от момента на влизането на новите правила в сила, а не със задна дата.

Говорителят на групата на социалистите и демократите по икономическите въпроси Udo Bullmann коментира, че макар приетото законодателство да е голяма стъпка напред, все още има редица въпроси, които трябва да се решат колкото е възможно по-скоро: „Един от тях е спекулацията на стоковия пазар, която води до скок в цените на храните. Затова призоваваме Комисията да приложи специални разпоредби, които да предотвратят системния риск и манипулативните практики в предстоящите прегледи на директивата за пазара на финансови инструменти и директивата за пазарните злоупотреби.”

Новата регулация ще влезе за гласуване в пленарната зала през юли. Едва след това ще започнат преговорите със Съвета и ако приключат в срок, новите стандарти може да бъдат готови наесен, смята докладчикът от ЕП Вернер Ланген. „Това, обаче, ще изисква повече усилия от страна на страните-чренки за истинска прозрачност на пазара и свеждане до минимум на риска, свързан с дериватите”. Като част от усилията за по-добра регулация на финансовите пазари, в началото на юни Европейският парламент ще дискутира и новото законодателство за късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение. Преговорите между Парламента и съвета по темата вече са в ход.