euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН одобри окончателно реформата на икономическото управление на ЕС

Ралица Ковачева, Евелина Топалова, November 9, 2011

Съветът на финансовите министри от ЕС (Екофин) прие окончателно пакета от шест законодателни предложения за засилване на икономическото управление на ЕС. еuinside проследи в детайли целия път на новото законодателство - от предложенията на Комисията миналата година, през трудните и продължителни преговори между Европейския парламент и Съвета, до намирането на компромис и приемането им от Парламента в края на септември. След като вече и Екофин даде зелена светлина, новото законодателство може да влезе в сила. Финансовите министри призовават Европейската комисия да го приложи незабавно, още в Европейския семестър 2012.

Министрите са обсъдили специално новата процедура за наблюдение на макроикономическите дисбаланси и наказателната процедура за прекомерен дисбаланс. Оценката на дисбалансите ще се извършва от Комисията на базата на таблица с показатели. Според предложението на ЕК ще бъдат наблюдавани баланса на текущата сметка, нетната международна инвестиционна позиция, дяловете в експортния пазар, номиналните разходи за труд за единица продукция, реалните ефективни обменни курсове, развитието на безработицата, задлъжнялостта на частния сектор, кредитните потоци в частния сектор, цените на недвижимите имоти, общата задлъжнялост на правителствения сектор.

В заключенията на Екофин се отбелязва, че докато устойчивостта на публичните финанси се оценява по Пакта за стабилност и растеж, Съветът напълно одобрява намерението на Комисията да обърне отделно внимание на правителствения дълг в рамките на процедурата за прекомерен дисбаланс, за да се оцени неговия принос за проблемните макроикономически дисбаланси. Министрите подчертават необходимостта към предложените от Комисията индикатори да се прибавят допълнителни, които отчитат развитието на отделни елементи на производителността, както и индикатори за финансовия сектор (от 2013 г).

"По-специално Комисията трябва за вземе предвид нетния външен дълг, както и делът и структурата на преките чуждестранни инвестиции и капиталовата сметка на страните-членки". Освен това, министрите обръщат внимание на Комисията "да гарантира, че структурните характеристики на догонващите икономики и европейските трансфери са взети предвид по подходящ начин".

В предложението си Комисията отбелязва, че за разлика от дефицитите по текущата сметка, големите и устойчиви излишъци не предизвикват опасения за устойчивостта на външния дълг или финансовия капацитет, които биха застрашили функционирането на еврозоната и следователно няма да водят до санкции по процедурата за прекомерен дисбаланс.

Съветът призовава Комисията да оценява редовно и ако се налага да обновява индикаторите и техните граници, както и да използва най-новите налични данни и да бъде напълно прозрачно какви данни са използвани. Министрите припомнят, че оценката на индикаторите ще се прави в съотвествие с всички свързани фактори и националните специфики, така че нарушаването на един или повече показатели няма да води задължително до задействането на следващи стъпки в процедурата за прекомерен дисбаланс. Според новиите правила, санкциите ще се задействат при продължително неспазване на препоръките от страна на държавите-членки. За страните от еврозоната са предвидени санкции под формата на годишна глоба в размер на 0.1% от БВП.

Наблюдението на макроикономическите дисбаланси ще стартира с доклад по механизма за ранно предупреждение, който ЕК трябва да представи преди следващия Европейски семестър, т.е. в началото на 2012-а година. След като бъде направена оценка по страни според таблицата с индикатори, всяка държава-членка ще получи съответните препоръки. Работата по прилагането им ще се наблюдава в рамките на Европейския семестър, успоредно с наблюдението на бюджетите, програмите за стабилност (конвергентните програми) и програмите за реформи.

Дискусиите, които euinside организира за икономическото управление на ЕС в Брюксел и София, може да гледате тук и тук.