euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейският парламент иска ключова роля в управлението на съюза

Ралица Ковачева, June 17, 2010

Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек беше първият политик, който се срещна с медиите в рамките на Европейския съвет. Бузек определи Съвета като фундаментален, защото от решенията му ще зависи животът на бъдещите поколения. Председателят не скри недоволството на Европейския парламент, което е изразил и пред лидерите, че Съветът и Комисията не се консултират с институцията по някои важни въпроси. Очевидно това е бил и поводът за участието на председателя на ЕП в Съвета, както вероятно и за забавянето с час и половина на неговия брифинг.

Европейският парламент не беше консултиран и дори не беше информиран при създаването на спасителния фонд за еврозоната (т.нар. Special Purpose Vehicle), каза Бузек. "Разбирам, че беше спешна ситуация и че беше взето правилно решение, но всеки път трябва да се консултират с нас, защото това е в основата на Лисабонския договор", подчерта председателят на Европейския парламент.

Бузек изрази много ясно и категорично позицията си против създаването на отделно икономическо управление на еврозоната. "Нямаме нужда от нови институции, трябва да използваме съществуващите", каза Бузек и обясни, че координацията на икономическия съюз трябва да се провежда от Европейската Комисия, да се основава на Пакта за стабилност и да важи за всичките 27 страни-членки. Това е много важно, защото проблемите с еврото се отразяват и на другите европейски валути, подчерта Бузек. Това виждане е подкрепено и от специална резолюция на ЕП за икономическото управление, приета в навечерието на Съвета:

"Европейската комися трябва да бъде в центъра на новия модел на икономическо управление, което трябва да е основано на принципа на тоягата и моркова, поощрявайки добре представящите се и наказвайки страните-членки, които не спазват правилата. За да има необходимата легитимност, моделът трябва да се изгради с тясното участие на Европейския парламент и националните парламенти."

В резолюцията, приета от евродепутатите, се предлага създаването на Европейски валутен фонд - идея, силно лансирана от Германия преди няколко месеца. Според резолюцията, във фонда държавите от еврозоната трябва да внасят средства пропорционално на размера на своя БВП, както и глоби в зависимост от равнищата на прекомерна задлъжнялост и дефицит. Всяка държава членка би могла да ползва от ЕВФ сума до размера на средствата, вложени от нея в миналото. Ако все пак дадена страна има нужда от допълнителни ресурси или гаранции, тя ще трябва да приеме специално съставена програма за реформи, която да изпълнява под контрола на Европейската комисия.

За евродепутатите е много важно да се прилага общностния подход, вместо както досега да се набляга на междуправителственото сътрудничество. В този смисъл, бюджетната координация е решаваща, смята парламентът и препоръчва от страните-членки да се изисква да фокусират икономическите и бюджетните си програми около общите европейски цели, а не само според националния интерес. В този смисъл беше и изказването на Йежи Бузек, според когото "в моменти на криза трябва да направим правилното
нещо, а не просто удобното
".

Председателят на ЕП за пореден път заяви позицията на парламента, че стратегията Европа 2020 не е достатъчно амбициозна. В навечерието на Съвета евродепутатите гласуваха специална резолюция за стратегията, според която в Европа 2020 трябва да бъдат заложени по-конкретни и по-обвързващи цели, особено по отношение на образованието и бедността. ЕП настоява за отделяне на 3% от БВП за научноизследователска дейност, задължителни цели по отношение на емисиите на парникови газове и намаляване с 50% на бедността в ЕС. Що се отнася до образованието, ЕП призовава Съвета да заложи постигане на стопроцентово равнище за средното образование, преждевременно напусналите училище да бъдат под 10% от съответната възрастова група и поне 40% от населението да са завършили висше образование.

Евродепутатите предупреждават, че за прилагането на стратегията са необходими по-обвързващи правила, които да заменят сега прилаганият отворен метод на координация. Евродепутатите критикуват страните-членки за липсата на амбиция и призовават ЕК да предостави на ЕП по-подробни планове за приложението на инициативите по стратегията. Според ЕП водещите програми не са достатъчно добре финансирани от проектобюджета за 2011 и затова те предлагат варианти за решения на проблема.

В изявлението си пред лидерите Бузек е изразил надежда, че окончателните цели в стратегията няма да бъдат приети без консултация с Европарламента. И за да е още по-ясно: „Лисабонският договор направи моята институция, Европейския парламент, пълноправен законодател. Ние искаме и очакваме да играем ключова роля в следващия етап на европейската интеграция.”