euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС предлага на Южното Средиземноморие пари срещу реформи

Аделина Марини, March 9, 2011

Европейската комисия излезе с предложение за съвместно съобщение (между Комисията, Парламента, Съвета, Икономическия и социален съвет и Комитета на регионите) за ново "Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие". Документът е опит за промяна в отношенията на Европейския съюз с онези партньори от Северна Африка, които се ангажират с конкретни измерими реформи. Нещо повече, той предлага цялостна смяна на подхода - простото изливане на пари във всяка държава да се замени с отпускане пари на базата на поощрението и на диференциацията: онези, които продължават и се движат бързо с реформите ще могат да разчитат на по-голяма помощ от ЕС.

И явно натрупала опит в общуването си с държави, които постоянно обещават да се реформират, но предимно усвояват пари, без да се виждат конкретни резултати, Комисията предлага по-тясното сътрудничество да бъде базирано на комплект от минимални изисквания (познати у нас като бенчмаркове), съпроводено с оценка на свършената работа.

Документът разделя сътрудничеството си с Южното Средиземноморие на 6 основни сегмента: демокрация и институционално изграждане; справяне с предизвикателствата на мобилността; икономическо развитие; гарантиране на максимални резултати от търговията и инвестициите; засилване на секторното сътрудничество; и регионално и субрегионално участие.

Политическото сътрудничество

Според документа, "Партньорството за демокрация и споделен просперитет" трябва да бъде изграждано на базата на три основни елемента:

- демократична трансформация и институционално изграждане със специален фокус върху основните свободи, конституционните реформи, реформата на съдебната систума и борбата с корупцията;

- по-силно партньорство с хората, със специален акцент върху подкрепата за гражданското общество и засилени възможности за обмен и лични контакти, както и концентриране върху младите;

- устойчив растеж и икономическо развитие и специална подкрепа за малките и средните предприятия, образованието, подобряването на здравните и образователните системи, както и развитие на бедните райони.

От Партньорството ще могат да се възползват онези държави, които поемат ангажимент за адекватно наблюдение и за провеждането на свободни и честни избори. Към този момент, най-подходящи на този етап са Тунис и Египет. За Тунис Европейският съюз вече отдели 17 милиона евро като незабавна и краткосрочна подкрепа за демократичния преход в страната и за подпомагане на бедните вътрешни райони. За Египет, се посочва в документа, все още е рано да се оповести пакетна подкрепа, докато властите не я поискат и не дефинират приоритетните си нужди.

Още в началото на бунтовете в Северна Африка (по-специално тези в Тунис и Египет) не бяха малко гласовете в Европейския съюз, включително и от страна на българския министър на външните работи Николай Младенов, че една от основните политики, насочена към района - Европейската политика на съседство (ЕПС) - вече е изчерпала своите функции, като основната грешка е била, че малко внимание е отделяно на гражданския сектор в тези страни. Факт, който в момента се усеща изключително остро в опитите да се консолидира стабилно управление от разпокъсана, преследвана и често изгнаническа опозиция.

Именно заради това, Съобщението посочва, че по време на пролетния преглед на ЕПС (през април) ще бъдат направени предложения за подсилване на подкрепата на ЕС към гражданските обществени организации в южните съседи на Съюза. За целта ще бъде създаден Механизъм за гражданско общество в съседство, насочен към развитие на капацитет на граждански организации, както и засилване на техните възможности да следят изпълнението на реформите и да участват активно в политическия диалог.

Имиграционният проблем на ЕС

В Съобщението ключово място заема справянето с нелегалната имиграция, която обаче не се споменава буквално нито веднъж в целия документ, дълъг 17 страници. Става дума за Партньорство в мобилността, важен елемент от който ще бъде изграждането на засилен капацитет в средиземноморските страни в областта на граничния контрол, както и по-ефективно правоприлагане за подобряване на сигурността в Средиземно море. Основната цел на предлаганите мерки е да се гарантира, че движението на хора между ЕС и трета страна ще бъде добре регулирано.

За целта се предлагат инициативи като условия за издаване на визи и законна имиграция; за икономическа имиграция; за справяне с върнатите нелегални имигранти, както и ефективен отговор на изискванията на работна ръка; подобряване на системите за убежища спрямо стандартите на ЕС. В замяна, партньорите трябва да са готови да предприемат съответните мерки за предоставяне на подходяща финансова помощ за граничен контрол, за предотвратяване и борба срещу нерегламентираната миграция и трафика на хора, включително чрез подсилено морско наблюдение; връщане на нередовните мигранти и ефективна борба с транграничната организирана престъпност и корупцията.

В по-краткосрочен план Комисията ще работи със страните-членки по законодателство за миграцията и визовата политика в подкрепа на засилена мобилност, особено за студенти, изследователи и представители на бизнеса. Освен това, изпълнителният орган на ЕС призовава законодателите да приемат бързо директивите за сезонните работници от трети страни и за вътрешнокорпоративни прехвърляния на персонал, което също ще допринесе за по-добрата мобилност към ЕС.

Икономическото сътрудничество

Сериозно внимание Съобщението обръща и на подпомагането на страните от Южното Средиземноморие в сферата на земеделието и риболова, в търговските услуги и свободните търговски зони. Комисията е готова да подкрепи селското развитие в тези страни чрез нова инициатива - Европейски механизъм за земеделие и селско развитие. Програмата може да се базира на най-добрите практики на ЕС за развитие на селските райони.

Предлага се интегриране на инвестициите и изграждането на административен капацитет с цел улесняване на модернизацията на земеделското производство, съобразено с качествените стандарти на ЕС и със стандартите за хранителна безопасност - нещо, за което ЕС настоява отдавна по отношение на земеделските продукти от трети страни. Според Съобщението, този механизъм може да бъде разработен в тясно сътрудничество със Световната организация по прехраната, със Световната банка и вероятно Европейската инвестиционна банка.

Интересен елемент от документа е предложението за създаване на ЕС-Южносредиземноморска енергийна общност. С цел да си гарантира сигурността на газовите и петролни доставки от страните в региона, ЕС вижда ясен потенциал в изграждането на партньорство за производството и управлението на възобновяеми енергийни източници, по-специално слънчева и вятърна енергия, както и за съвместен подход при гарантирането на енергийната сигурност. Вече се работи по най-големия ВЕИ проект в региона - Desertec, работата по който е сериозно застрашена заради събитията в Северна Африка.

"Желателно е да се отвори трайна перспектива за интегрирането на Южното Средиземноморие във вътрешния енергиен пазар на ЕС на базата на диференциран и постепенен подход", е записано в Съобщението. В средносрочен и дългосрочен план това означава фомирането на енергийна общност между ЕС и страните от арабския Магреб (Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Мавритания), а на по-късен етап да се помисли и за постепенното разширяване на общността към Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия и Окупираните палестински територии).

Предложението за съвместно Съобщение беше представено и в Европейския парламент днес (9 март) от Върховния представител на ЕС за външната политика, баронеса Катрин Аштън. Утре документът ще бъде разгледан и от външните министри на Общността по време на извънредния Съвет по външни отношения, за да може след това да бъде подложен на дискусия и на специалния Европейски съвет, посветен на Либия в петък (11 март).