euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Резервирана подкрепа за "Европа 2020"

Ралица Ковачева, March 26, 2010

Лидерите на ЕС подкрепиха предложената от Европейската комисия стратегия „Европа 2020” за икономическото възстановяване на съюза през следващите 10 години, но не съвсем. Като цяло и 5-те основни цели на стратегията (по отношение на заетостта, научно изследователската и развойна дейност, зелената енергия, образованието и борбата с бедността) получиха одобрението на 27-те страни членки. В записаните в заключенията на Европейския съвет конкретни параметри и формулировки, обаче, има промени, в сравнение с предложението на Комисията.

Непроменена е останала целта за 75 % заетост на мъжете и жените между 20 и 64 години. Амбицията е да се насърчи заетостта на най-младите и най-възрастните работници, както и на по-ниско образованите, а така също и да се постигне по-добра интеграция на легалните имигранти.

Запазена е целта за публични и частни инвестиции в наука и развойна дейност в размер на 3 процента от БВП, но Комисията се ангажира да създаде конкретен индикатор за измерването на иновациите.

По отношение на климата основна цел остава постигането на т.нар. цели "20/20/20": съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%. В заключенията си, обаче, лидерите на ЕС потвърждават готовността си да вземат решение за 30 процента намаление на емисиите, ако останалите развити страни се ангажират със сравнимо намаление, а развиващите се страни участват съобразно своите отговорности и способности.

Най-сериозна е промяната по отношение на образователните цели и борбата с бедността - от първоначалното предложение на Комисията са останали само общите формулировки, но са отпаднали конкретните цифри. В предложението е заложено до 2020-та година делът на рано напускащите училище да бъде под 10%, а поне 40% от младите хора да имат завършено средно или висше образование, както и 20 милиона души по-малко да са заплашени от бедност. В заключенията си Съветът е подкрепил философията на целите, но е за писал, че конкретните индикатори и параметри предстои да бъдат изработени.

Това беше обяснено от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу с дискусията между Комисята и някои страни-членки по отношение на комепетентността. Според някои национални лидери ЕС не може да действа в областта на образованието и борбата с бедността, каза Барозу. Но подчерта, че е направил справка с Лисабонския договор, където в член 151 се казва, че битката с бедността е приоритет на Съюза, а в 153-ти - че съюзът подпомага и допълва националните дейности срещу бедността. Затова в крайна сметка е постигнато съгласие борбата с бедността и образованието да останат като споделени общи цели, но подходящите индикатори, които да измерват напредъка в тези области, да се избистрят до Европейския съвет през юни, каза Барозу в изявлението си.

Договорихме се да продължим работата си до юни, особено по отношение на целите в образованието и борбата с бедността. Нашата цел е до юни да имаме не само европейските цели като цяло, но и националните цели. Мисля, че е много важно да постигнем конкретни договорености по тези две цели, защото те ще дадат социалното измерение, от което нашата обща стратегия се нуждае.”

Президентът на Съвета Ерман ван Ромпой определи въпроса с конкретните измерители в областта на образованието и социалното включване като „статистически” и също подчерта, че е важно обединението около общите цели.

Още миналата седмица EurActiv съобщи, че дискусията по образователните цели в стратегията „Европа 2020” е свалена от дневния ред на Европейския съвет по настояване на Германия, с мотива, че намесата на ЕС в образованието противоречи на федералното й законодателство. Според изданието, това е подразнило председателя на комисията Барозу, който разглежда тази цел като ключова за възстановяването на конкурентоспособността. Няколко страни членки пък са поискали „свалянето” на бедността от стратегията, с мотива, че излиза от компетенциите на съюза и че създаването на работни места така или иначе е начин за справяне с бедността.

Другите важни теми, обсъдени на Съвета, са били климатичните промени и предстоящата среща на Г20 в Торонто, каза председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу:

Имаме силен консунсус темата за климатичните промени да остане начело на нашия дневен ред в Европа и в глобален мащаб. Имахме плодотворна дискусия за начина, по който да продължим напред. В момента сме във връзка с много от нашите най-важни партньори, текат консултации и мисля, че Европа може да запази водещата роля по този много важен въпрос.”

Барозу подчерта, че до срещата на Г20 през юни ЕС трябва да има обща позиция по отношение на финансовата регулация и надзора, защото има притеснителни сигнали, че с отслабването на кризата отслабва и решимостта на някои страни за реформи във финансовия сектор.