euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейски семестър 3: липсва разделението Север-Юг

Аделина Марини, January 29, 2013

Европейският семестър навлиза в третата си година, откакто беше създаден с цел да преодолее икономическата криза в ЕС, предизвикана от твърде националните икономически политики на страните-членки на фона на мащабите на икономическа взаимосвързаност. И ако в началото (2011 г.) страните-членки трябваше панически да се борят с огромните дългове и бюджетни дефицити, то в началото на 2013 г. основният рефрен е високата безработица и слабият икономически растеж. Началото на семестъра се дава в края на годината с Годишния обзор на растежа (ГОР) на Европейската комисия, който включва още доклади за макроикономическите дисбаланси, за заетостта и изпълнението на десетгодишната икономическа стратегия "Европа 2020". Една от ключовите фази на Европейския семестър е междупарламентарният диалог, в който национални депутати и членове на Европейския парламент обсъждат основните елементи от семестъра с ресорните еврокомисари - на заетостта и социалните въпроси, и на икономическите и паричните въпроси.

2013 ще бъде годината на предпазливия оптимизъм

През ноември 2012 г. ЕК очерта пет основни приоритета, по които да се работи в рамките на семестър 2013: преследване на фискална консолидация по мярка и в подкрепа на икономическия растеж; възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката; търсене на политики, стимулиращи растежа и конкурентоспособността; борба с безработицата и социалните последици от кризата; модернизиране на публичната администрация. Контекстът на ГОР [на английски език] е светлината в тунела на кризата, за който има изкушение да се предположи, че е краят на тунела, но не е изключено, ако не се запази същото темпо на реформи и фискална консолидация, да се окаже, че светлината е от бързо приближаващия влак.

През 2012 икономическата обстановка в ЕС беше крехка. За цялата година БВП се сви с 0.3% в ЕС и с 0.4% в еврозоната. Безработицата се увеличи драстично като перспективите все още са недобри, но тенеднецията е положителна, е оценката на ЕК. Постигнат е напредък в консолидацията на публичните финанси, намаля напрежението на финансовите пазари и най-вече страните, които участваха в дълбоки и коренни реформи, вече проявяват признаци на оздравяване - задлъжнялостта намалява в няколко страни, а износът се увеличава в някои членки, които преди това имаха големи търговски дефицити.

Приятелски настроена към растежа фискална консолидация

В резултат на кризата само за няколко години съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт скочи рязко от 60% на 90% средно в еврозоната. Правителствените дефицити в зоната на единната валута се очаква да спаднат от средно 6 на сто от БВП през 2010 г. до 3 процента през 2012 г. (още не са обобщени данните за 2012). Очаква се тази година публичният дълг да достигне нови висини от 94.5% в еврозоната и през 2014 г., след което да започне да спада. Като отчита различията на всяка страна-членка, Комисията препоръчва все пак някои общи насоки:
- инвестиции в образование, изследователска и развойна дейност, енергетика;
- увеличаване на пенсионната възраст, съобразно с продължителността на живота, ограничаване на достъпа до ранно пенсиониране. Реформа в системите на здравеопазване;
- облекчаване на данъчното бреме върху труда в страните, където то е относително високо и пречи на разкриването на работни места;
- разширяване на данъчните основи, вместо увеличаване на данъчните ставки или създаването на нови данъци. Препоръчва се също всички данъчни изключения, намалени ДДС стойности и изключения от акцизи да бъдат намалени или елиминирани.

Възстановяване на кредитирането на икономиката

Според ЕК страните-членки могат да направят повече, за да разнообразят източниците на финансиране, като така увеличат ликвидността и намалят традиционната зависимост на компаниите от банково финансиране. Някои от възможностите, които предлага изпълнителният орган на ЕС са:
- разпространение на нови източници на капитал като например директно кредитиране бизнес към бизнес; издаване на корпоративни облигации; улесняване на достъпа до фондове за рисков капитал;
- намаляване на закъсненията на плащанията от страна на публичните власти, което създаде огромен проблем за малките и средни предприятия. Наскоро ЕС представи директива за закъснелите плащания, която трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до март тази година и която ще намали закъсненията до 30 дена;
- осигуряване на балансиран подход към просрочените ипотеки като бъдат защитени уязвимите домакинства чрез индивидуални промени в условията на ипотеките с цел избягване на изземването на имота;
- финансиране през ЕИБ;
- използване на новия инструмент проектни облигации.

Политики, стимулиращи растежа

Всяка страна сама си решава как точно да стимулира икономическия растеж, но ЕК препоръчва инвестиции (публични и частни) в иновации, нови технологии, научна и развойна дейност. Увеличаване на резултатността на образователните и квалификационните системи, така че по-тясно да бъдат обвързани с нуждите на пазара на труда. Подобряването на бизнес-средата, облекчаването на административните формалности за започване на бизнес, особено в сферата на строителството, бизнес-услугите, логистиката, туризма и търговията на едро, е друга препоръка на ЕК.

Борба с безработицата

През последните месеци броят на безработните се е увеличил с 2 милиона души и достигна над 25 милиона в ЕС. Делът на безработните в ЕС е 10.6%, а в еврозоната 11.6 на сто. Проблемът обаче е, както посочи и еврокомисарят на заетостта Ласло Андор, че безработицата вече се превръща в структурна. Вече един от двама безработни е без рбота повече от една година, като ситуацията е различна в отделните части на Европа. Равнището на безработицата варира драматично - от 5% до над 25%. Най-тежко засегнати са младежите, като в някои страни-членки техният дял е 50% от безработните. Сред мерките, които ЕК предлага за борба с този проблем са:
- ограничаване на данъчното бреме върху труда, особено нископлатения труд. Временно намаляване на социалните осигуровки или въвеждане на субсидии за наемането на нови работници, особено дългосрочно безработни или нискоквалифицирани;
- продължаване на реформите на пазара на труда чрез опростяване на трудовото законодателство и разработване на гъвкаво работно време;
- намаляване на ранното отпадане от училище и улесняване на прехода от училище към работа чрез разработването на стажове;
- въвеждане на "младежка гаранция", която да гарантира работа или продължаване на образованието на всеки под 25 години. Тези схеми може да се финансират от Европейския социален фонд;
- поощряване на презграничната трудова мобилност.

Модернизиране на публичната администрация

Свиването на публичните финанси създаде нови възможности за модернизиране на държавните администрации, смята Комисията. Данните, които тя представя са особено нагледни - публичните разходи в ЕС са близо 50% от БВП на ЕС, а публичният сектор заема 17% от цялата трудова заетост. Препоръчва се допълнителна оптимизация на държавните администрации, преминаване към цифровизация и дигитална обвързаност между публичните администрации, презгранично предоставяне на услуги онлайн. Много важен елемент от подобряването на публичните администрации, според ЕК, е подобрявaнето на качеството, независимостта и ефективността на съдебните системи, тъй като това ще намали разходите за бизнеса и ще увеличи привлекателността за чуждестранни инвеститори.

Европейският семестър и демократичната легитимност

Словосъчетанието "демократична легитимност" вече може да бъде срещнато във всякакъв контекст из европейския говор като присъстваше изключително активно и в тричасовия разговор между национални депутати, членове на Европарламента и на Еврокомисията. Още при откриването на междупарламентарната сесия заместник-председателят на ЕП Отмар Карас заяви, че националните парламенти трябва да добият повече компетенции и влияние спрямо националните правителства, а Европарламентът повече влияние на ниво ЕС. Трябва да се осигури демократичната легитимност на промените, които стават в момента ЕС. Междуправителствените споразумения се взимат при затворени врати и никой не знае кой какво решение взима, каза още той.

Вариант за решаване на проблема с дефицита на демократична легитимност, според представител на парламента на Малта, е създаването на демократичен капацитет, който да бъде включен в Европейския семестър. Всеки парламент, независимо колко е голям, да участва в изграждането на този капацитет, който да се занимава с въпросите на Европейския семестър. Член на народното събрание на Франция пък изрази съмнение доколко подобни междупарламентарни срещи са израз на демократична легитимност. Това каталог за добри намерения ли е или алиби, попита той и предложи да се разделят сесиите, които засягат проблемите на еврозоната от онези, които са по-общи. Освен това, дневният ред на сесиите не бива да бъде спускан отгоре, а да идва по обратния ред. Преди следващата среща да се създаде работна група, която да подготви темите.

Член на Камарата на представителите на холандския парламент съобщи, че при тях е излъчен специален докладчик по Европейския семестър, което било рядко явление. За да може страните да изпълняват възложените им задачи обаче, националните събрания трябва да имат достъп до информация. Повечето документи, изготвяни от Съвета, трябва да бъдат обществено достояние и да бъдат предоставяни на националните парламенти.

Като част от разговора за демократичната легитимност, но без да го споменава изрично, германска депутатка призова да се отчитат националните особености и дори политическата ситуация в страните-членки. Понякога на национално равнище трябва да се отчитат исканията и на коалиционните партньори. Не може Комисията да изисква от Германия да се откаже от предвидената по закон месечна сума за отглеждане на дете у дома, тъй като това е в рамките на националната политика, каза тя. Гръцки депутат пък добави, че е важно на тези междупарламентарни срещи да бъдат канени и представители на гражданското общество.

А депутатка от Финландия заяви, че никоя конференция не би могла да осигури демократичната легитимност на базата на новия член 13 от фискалния пакт, който предвижда националните парламенти и Европейския парламент заедно да определят организацията и популяризирането на конференция на представителите на съответните комисии на Европарламента и националните парламентарни комисии, за да се обсъждат бюджетни политики или други въпроси, които обхваща пактът. Тя призова също за създаването на европейски форум, който да се занимава с укриването на данъци в ЕС.

Твърде много остерити убива

Друга голяма група призиви на националните депутати беше свързана с мерките за ограничаване на бюджетните разходи, безработицата и растежа. В този смисъл развеселение в залата предизвика изказването на малтийския депутат, който призова европейската директива за работното време да не се прилага сляпо, защото Малта например е малка страна, в която хората искат да работят по-дълго, но не им отнема много време пътуването до работа, така че могат да си позволят повече свободно време. Друг депутат от Франция се спря на болното място на много страни, които преминават през тежки реформи - рязането на разходи. Твърде много строги мерки е опасно за обществата и глобалната икономика.

Британски член на Камарата на лордовете пък попита как точно ще се координират икономическите политики, след като в Холандия например младежката безработица е само 9.7%, а в някои южни държави достига до 50%. Друг представител на Холандия говори обстойно за Европа на две скорости като призова да не се допуска да се подбират онези мерки, които ни се харесват на европейско ниво. Европа има проблем с репутацията си в глобален план. За ЕС се смята, че е източник на разходи, че това е структура, която се меси в работите на другите. Трябва да отправим послание, че Европа е нещо повече от единния пазар, че не е проблемът, а решението.

Депутат от Гърция критикува Оли Рен за това, че във встъпителните си думи заяви, че конкурентоспособността на Гърция се подобрява. Резултатите са добри, не защото се подобрява конкурентоспособността, а защото намаляват заплатите, каза той. Кипърски национален представител призова да се работи върху причините за проблемите, а не да се третират симптомите. Австрийски депутат изрази загриженост от високата безработица като заяви, че консолидацията е политика, която се прилага на всяка цена.

Еврокомисарят на икономическите въпроси Оли Рен отговори на повечето повдигнати въпроси като посочи, че фискалната консолидация е важна, независимо от изследването на Оливие Бланшар, главен икономист на МВФ, в чийто доклад той наскоро призна, че мерките за ограничаване на разходи подтискат растежа. Оли Рен призова обаче да се обърне внимание на предупреждението на г-н Бланшар неговите заключения да не бъдат интерпретирани като призив за спиране на консолидационните мерки. Тези мерки са въпрос на доверие, добави г-н Рен и даде пример с Италия. През лятото на 2011 г. Италия даде обещание за фискална консолидация, за да може да улесни ЕЦБ да се намеси на вторичните пазари. Първоначално Италия спазваше обещанията си, ЕЦБ извърши операцията и нещата започнаха да се подобряват. Тогава обаче премиерът Берлускони реши да спре да спазва повече ангажиментите и така се стигна до технократичното правителство на Марио Монти, припомни Оли Рен като подчерта, че това е ясен пример за ефекта на доверието.

Той обаче започна отговорите си с Великобритания като използва случая да се обърне към британския премиер Дейвид Камерън, който обеща референдум за членството на Великобритания в ЕС като преди това обаче се опита да предоговори условията на членството. Приемам много от критиките във връзка с вътрешния пазар, с административното бреме, но няма нужда да се отправят заплахи, за да се поискат промени на политиките в ЕС, каза еврокомисарят. Като страстен любител на футбола и самият той бивш футболист Оли Рен отново прибегна до футболните метафори като заяви, че ако беше на мястото на Обединеното кралство е щял да предпочете да играе централен нападател, вместо да стои на резервната скамейка. Голове не се отбелязват от резервната скамейка, добави още той в обичайния си стил.

Накрая той заключи, че за първи път от много време насам не е бил свидетел на традиционното през последните години разделение между Севера и Юга. "Много съм ви благодарен за това", каза той, защото това е опростенчески и дори карикатурен подход. Няма сребърен куршум за решаване на кризата. Нито става само с фискална дисциплина, нито само с мутуализация на дълга. Нужно е проактивно да градим мостове между двете култури на Севера и Юга, и да изградим стабилен съюз с увеличена отговорност и солидарност, завърши еврокомисарят.