euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Пактът за растеж и работни места: много говорене, малко изпълнение

Жанета Куюмджиева, November 12, 2012

На есенната среща на върха на европейските лидери, покрай решаването на големите въпроси, свързани с бъдещето на еврозоната и ЕС като цяло, мина малко незабележимо участието на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу с представянето на доклада му по изпълнението на мерките в Пакта за растеж и заетост, договорени на летния Европейски съвет по настояване на френския президент Франсоа Оланд като противовес на мерките за намаляване на разходите.

На първо четене докладът [на английски език] по изпълнението на Пакта оставя странно усещане за напрежение. Вероятно защото при един любителски, съвсем повърхностен анализ на съдържанието ще направи впечатление употребата на реторика, изразяваща спешност, ускоряване, засилване и т.н. В документа ЕК сякаш казва: добре, имаме предложенията, имаме и средствата. И понеже планираните действия по този пакт предполагат координирани усилия на национално равнище, на ниво държави-членки от еврозоната и на равнище ЕС, времето за изпълнение и политическата воля на правителствата се превръщат в най-рисковия ресурс. Ето защо, съвсем недвусмислено и с дори симпатични технически похвати (в удебелен шрифт върху по-тъмен фон), ЕК приканва:

1. Европейският съвет да потвърди спешността за прилагането на всеки аспект от Пакта за растеж и работни места;
2. Държавите-членки да преследват изпълнението на реформите с кураж и решителност и в съответствие със специфичните препоръки към всяка страна от юни 2012 г.
3. Европейският парламент и Съветът да ускорят приемането на насърчаващите растежа предложения
.

Според доклада има "окуражителен напредък в някои аспекти" и "разочароващи резултати в други негови области". Един от успехите е увеличението на капитала на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като 90% от средствата ще бъдат освободени най-късно до март 2013 г. По този начин заемната програма на ЕИБ за 2013 г. ще увеличи значително възможностите за финансиране.

Една от идеите, чиято цел е да стимулира инвестициите в ЕС, е проектните облигации, представени за първи път в предложението на ЕК за бюджетната рамка за следващия 7-годишен период. Това е едно от най-бързо приетите предложения на ЕС. Първите проектни облигации ще бъдат стартирани в следващите месеци. Очакваното към датата на доклада (18-19 октомври) подписване на споразумението между ЕК и ЕИБ вече е факт. То стана на 7 ноември в Брюксел и по този повод Оли Рен, вицепрезидентът на Комисията и еврокомисар по паричните и икономическите въпроси, каза: "Това е иновативен начин да отключим частните инвестиции в инфраструктурата, да увеличим конкурентоспособността и да подпомогнем растежа и създаването на работни места. Всяко евро от европейския бюджет, насочено към инициативата за европейски проектни облигации, би генерирало 20 евро инфраструктурна инвестиция. Едновременно с това би подчертало ролята на европейския бюджет като двигател на растеж. Очаквам с нетърпение първите проекти и разчитам на участието на инвеститорите".

Публичните институции, които искат проектът им да се възползва от потенциала на финансирането чрез облигации, е нужно да включат тази възможност в тръжните си документи. Още с пилотната фаза на инициативата общо 230 млн. евро (100 млн. евро одобрени през 2012 г. с потенциал да генерират инвестиции в размер на 1.5-2 милиарда евро и допълнително 130 млн. евро през 2013 г.) от европейския бюджет ще бъдат посветени на стимулиране на участието на капиталовия пазар с принос на обща стойност от 4 млрд. евро за инфраструктура в транспорта, енергетиката и комуникационния сектор.

Този месец се очаква също и представянето на доклада по Механизма за ранно предупреждение за 2013 г., заедно с годишното изследване за растежа на ЕС. Първият доклад по този механизъм беше оповестен по-рано тази година, а по-късно беше допълнен от цялостен анализ на състоянието на 12 страни по процедурата за дисбалансите, сред които и България. Проблемите, отчетени тогава, са подробно анализирани в специфичните препоръки за отделните държави от юни тази година.

"Възможно е споразумение до края на 2012 г.", смята ЕК по въпроса за единния патент, фондовете за рисков капитал, социалните инвестиционни фондове, опростяването на счетоводните директиви, алтернативните начини за решаване на спорове и насоките за трансевропейските енергийни мрежи. Амбициозни, но изпълними крайни срокове са заложени в завършването на цифровия единен пазар и вътрешния пазар в областта на енергетиката. В кратък срок Комисията се ангажира да представи индивидуален план за всяка държава-членка, който ще се основава на наскоро приетите директиви за енергийна ефективност. Подобна ще бъде функцията и на предстоящия до края на годината преглед на инициативите за единна дигитална икономика, който ще даде яснота какви бариери продължават да спъват окончателното им прилагане и какви действия е нужно да се предприемат.

Допълнителни усилия ще са необходими и за успешното прилагане на директивата за услугите, пред която продължават да съществуват неправомерни бариери, свързани с фирмените структури и капитал, както и за осигуряването на достъп до регламентирани професии, се казва още в доклада на Комисията.

"Рамката за напредък е налице, ключът сега е в изпълнението й", е становището на ЕК по отношение на създаването на работни места и устойчив пазар на труда. Планът за заетост, който представи набор от възможни действия за подобряване на заетостта на европейските граждани, както и работата по реформата в EURES портала за засилване на потенциала му да се превърне в ефективен инструмент за подбор на кадри и намиране на работа, ще бъдат допълнени в най-скоро време от съобщение за преосмисляне на образованието и пакет за младежката заетост. Комисията призовава към ускоряване на работата по преносимостта на пенсионните права и по предложението й, свързано с правата на командированите работници.