euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК: Страните-членки не прилагат европейските решения

Ралица Ковачева, November 23, 2011

С това заключение започва Годишният обзор на растежа 2012, представен от Европейската комисия. Изводът е на базата на прегледа на постигнатото през 2011 година, когато страните–членки трябваше да приложат насоките от Обзор 2011. Но въпреки „спешността на ситуацията”, напредъкът е незадоволителен, смята Комисията. Все още решенията на европейско ниво за радикални промени по отношение на икономическото управление не са станали част от националните политики. Твърде дълго време отнема решенията на европейско ниво да станат част от националните решения, дори когато става дума за области от ключово значение като вътрешния пазар. Същото важи и на европейско ниво, когато заради законодателната процедура с общо решение на Съвета и Парламента важни решения залежават твърде дълго - подобна съдба сполетя дори пакета за икономическото управление.

След тези изводи не е чудно, че приоритетите в Годишния обзор на растежа 2012 твърде много приличат на тези в миналогодишния. Това призна и председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу: "Ако много от посланията в първия обзор на растежа за 2011-а са валидни и днес, то е защото не беше направено достатъчно, за да се изпълнят препоръките, направени тогава." За 2012 година ЕК отправя пет основни препоръки към страните-членки:

- да продължат фискалната консолидация, но по начин, който не пречи на растежа (отново с акцент върху пенсионните реформи);

- да предприемат мерки за финансовия сектор, така че да се възстанови нормалното кредитиране на икономиката (фокусът е върху малките и средни предприятия);

- да насърчават растежа и конкурентоспособността (използване на възможностите на единния пазар и еврофондовете) ;

- да се борят с безработицата и социалното отражение на кризата (отново реформи на пазара на труда и обвързване на заплатите с производителността);

- да модернизират публичната администрация („В много страни-членки има възможност за повишаване на ефективността на публичните услуги, както и на прозрачността и качеството на публичната администрация и съдебната система”).

„Финансовите пазари оценяват стабилността на държавния дълг на страните-членки на базата на дългосрочните перспективи за растеж, на базата на способността им да вземат дългосрочни решения за структурни реформи и техния ангажимент да повишат конкурентоспособността”, се казва в документа. За първи път към него има приложение с насоки за данъчни политики, подкрепящи икономическия растеж. Препоръките са най-вече в посока оптимизиране на събираемостта, премахването на изключенията и намаляване на данъчната тежест върху труда.

Приоритетите в Обзор 2012 трябва да бъдат отразени в Националните програми за реформи и Програмите за стабилност (за страните извън еврозоната - Конвергентните програми ), които страните трябва да представят през идната пролет. Те ще бъдат оценени от ЕК в рамките на Европейския семестър 2012, като за първи път ще бъдат използвани инструментите на пакета за засилено икономическо управление на ЕС. Т.нар. „Пакет 6” включва мерки за засилване на Пакта за стабилност и растеж, с разширено бюджетно наблюдение и по-ефективни санкции, както и новата процедура за наблюдение и корекция на макроикономическите дисбаланси.

В допълнение на пакета, ЕК представи две нови предложения, насочени специално към бюджетното наблюдение в еврозоната и особено страните, изпитващи сериозни финансови проблеми. Вижте и подробен анализ на новите мерки, както и на Зелената книга за възможностите за създаване на „облигации за стабилност” на euinside.