euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Дефицитът в бюджета гони милиард и половина лева

Ралица Ковачева, April 1, 2010

Само за първите два месеца на годината дефицитът в бюджета е достигнал близо 1 милиард и 400 милиона лева, показват данните на финансовото министерство към края на февруари. Данните за изпълнението на приходите сочат забавяне, основно в частта на данъчните приходи, а според финансовото министерство се очаква изпълнението на приходите от косвени данъци, специално ДДС и акцизи, да бъде „напрегнато”.

Приходите от ДДС са малко над 684 млн. лв., което е 10.1 % от планираното в бюджет 2010 г. и с над 575 млн. лв. по-малко спрямо февруари миналата година. Тенденцията на спад на вноса, съчетана с ръста на износа, също допринася за по-ниските постъпления от ДДС. Ръстът на безработицата пък затруднява изпълнението на разчетите за приходите от данъци на физическите лица и от осигурителни вноски, отбелязват от финансовото министерство.

В същото време, социалните и здравноосигурителни плащания оказват най-сериозен натиск върху разходната част на бюджета през първите два месеца на годината. Спрямо същия период на 2009 г. разходите нарастват с 816.3 млн. лв. (22.2%). Основната причина за ръста е базовият ефект от увеличението на пенсиите през юли 2009 г. Нарастване има и при разходите по Кодекса за социално осигуряване (вкл. обезщетения при безработица), при здравноосигурителните разходи и др.

Другите две основни групи разходи, при които се наблюдава осезаем ръст, са капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия - за януари и февруари 2010 г. са нараснали с близо 170 млн. лв. спрямо същия период на предходната година и възлизат на 333.2 млн. лв. От тях близо 200 млн. лв. са субсидии за селскостопанските производители и заедно с директните плащания и плащанията по пазарни мерки, които са изплатени на селскостопанските производители през януари и февруари, общият размер на средствата за сектора достига над 330 млн. лв.

По-високите капиталови разходи спрямо същия период на миналата година се дължат на започналото поетапно изплащане на неразплатени задължения на държавата от предходната година, като за януари и февруари са разплатени около 110-120 млн. лв. стари задължения само по бюджетите на министерствата, ведомствата и агенциите.

В коментар за данните за изпълнението на бюджета, анализаторите от Industry Watch потвърждават прогнозата си, направена още при приемането на бюджета миналата есен, че заложените приходи са твърде оптимистични. Най-вече това важи за ДДС, който може би ще бъде изпълнен на 60% от заложеното заради все още малкото инвестиции и, оттам, внос.

Що се отнася до източниците, от които правителството може да запълва дефицита в бюджета, според икономистите най-бързият начин е използване на депозитите на правителството в БНБ и в търговските банки - фискалният резерв. Който по официални данни на министерство на финансите към края на февруари е 6.34 млрд. лева или 9% от БВП.

Анализаторите от Industry Watch са категорични, че потенциалният дефицит не може да бъде запълнен с по-високи данъчни приходи и затова фокусът на правителството спешно трябва да се насочи към съкращаване на разходите. Те оценяват предвидените икономии от 450 млн. лв. държавни разходи от бюджетите на всички ведомства като малка част от необходимото.

Ако няма съществена промяна във фискалната полтика, на 12-месечна основа дефицитът би бил значително над тавана от 3% , определен за членство в Еврозоната – цел, която от консервативна вече започва да изглежда оптимистична, смятат анализаторите. 3% дефицит е изискване и за нечленуващите в еврозоната държави, съгласно правилата, разписани в Пакта за стабилност и растеж. За да се постигне, дефицитът трябва да е до около 2 млрд. лв., което означава, че формалната цел на “антикризисния пакет” - съкращаване на дефицита с 1.6 млрд. лв. - ще трябва да бъде изпълнена 100%. Това от своя страна почти не оставя резерви за компромиси през оставащата част на годината, е коментарът на Industry Watch.

От своя страна министърът на финансите Симеон Дянков е убеден, че мерките на правителството са както своевременни, така и ефективни. Общо допълнителните приходи и намалените разходи в администрацията са за 1.6 млрд.лева. Това е ресурсът, който е нужен, за да спазим бюджет 2010г.”, каза Дянков, докато представяше кризисните мерки пред парламента. Финансовият министър съобщи, че за първи път от декември 2008 година насам има спад на безработицата на месечна база - по данни на Агенцията по заетостта, безработицата през март е спаднала с около 4,400 души (10.14%). Тези данни са още един сигнал, че икономиката се съживява, коментира Дянков.