euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Хазартът и купуването на гласове да влязат в усилията за борба с организираната престъпност на ниво ЕС

Жанета Куюмджиева, September 22, 2013

На 17 септември временната комисия към Европейския парламент след близо петнадесет месеца приключи работата си по доклада на Salvatore Lacolino (ЕНП, Италия), с който комисията препоръчва законодателни мерки за противодействие на престъпността, прането на пари и корупцията. Последните предложения по него (общо 392) бяха допълнени и приети с 29 гласа "За", нито един "Против" и 8 "Въздържал се". Интересът към документа беше много силен, което предопредели и интензивната работа на комисията за подобряване обхвата на мерките срещу корупцията, организираната престъпност и прането на пари и най-вече за извеждането им на общоевропейско ниво.

Както и думите на докладчика сочат: "Нужно да е застанем обединени срещу мафията. Днес [17.09.] ние одобрихме Европейска рамка за борба с един европейски проблем. Сега остава държавите-членки да предприемат мерките, които предлагаме тук", така и усилията на цялата комисия в този проект, а и самата нейна същност бяха да увеличат обхвата на законодателството, преследващо криминално поведение, така че в периода 2014-2019 г. да бъдат покрити все повече, по-модерни и "по-доходоносни" ниши за нелегалния бизнес. 

Нито едно престъпление не бива да остане рентабилно

От най-голямо значение ще бъде атаката срещу финансовите активи на организираната престъпност и източниците й на печалби. Членовете на комисията настояха незабавно да се приложи в страните-членки забрана за участие в обществени поръчки или заемане на ръководна длъжност в държавната администрация на хора, срещу които има издадена присъда по престъпление, свързано с корупция, пране на пари или други тежки престъпления срещу обществения интерес. Финансовите интереси на ЕС пък биха били значително по-защитени, ако банковата тайна отпадне и данъчните убежища бъдат елиминирани. Заради схеми за изпиране на пари - деяние, което традиционно се свързва с организираната престъпност, но вече и с корупция, данъчни измами, избягване и укриване на данъци, ЕС губи около 1 трилион евро потенциални приходи, което представлява около 2000 евро на човек годишно.

Юридически лица (дъщерни фирми на холдинги) да бъдат правно отговорни за възстановяването на публични субсидии, които са получили и изразходили неправомерно. В това направление временната комисия "приканва ЕК да внесе законодателно предложение, уреждащо отговорността на юридическите лица в случаи на финансово престъпление, и по-конкретно, отговорността на холдингите и дружествата-майки относно техните дъщерни дружества; подчертава, че това предложение следва да пояснява отговорността на физическите лица за престъпления, извършени от дружеството или неговите дъщерни дружества, за които може да им се търси частична или пълна отговорност".

В друго от измененията по доклада се препоръчва на "ЕК да предложи подходяща законодателна рамка за борба с изпирането на пари, свързано със залагания и по-специално спортни залагания, като включи нови престъпления, например свързаното със залагания уреждане на резултати от спортни срещи и определи подходящи по размер наказания и механизми за контрол, включващи спортните федерации, асоциациите, онлайн и офлайн операторите, както и при необходимост, националните органи".  Г-жа Tanja Fajon от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент (Словения) каза по време на дебатите по доклада на 10 юли, че страните-членки имат различни правни уредби и съдебните системи не са достатъчно ефективни в справянето с този проблем. Съвместно с Rita Borsellino, депутат от същата партия тя препоръча да се създаде европейска система за лицензиране на онлайн залаганията с цел проследяване на движението на паричните средства, осъществявано в рамките на хазартните онлайн игри в Европейския съюз.  

Обхватът на доклада определено разширява понятието "организирана престъпност". В предложенията на временната комисия намериха място мерки срещу купуването на гласове (въпреки че "приходите" от него не са материални), нелегалната дейност в хранителната промишленост, което от своя страна застрашава продоволствената сигурност, а Rita Borsellino (S&D) отправи публичен апел за включване на още три важни теми в схващането за организирана престъпност: трафикът на отпадъци, трафикът на защитени видове и на произведения на изкуството. Друга задача, която си поставят членовете на временната комисия, е страните-членки да приемат свои национални стратегии за кибернетична сигурност без по-нататъшно забавяне, като се има предвид, че организираната престъпност използва все по-широко киберпространството и неговите незаконни инструменти.  Загубите от киберпрестъпленията възлизат на около 290 милиарда годишно за целия ЕС. 

Премахване на бариерите за по-силно трансгранично сътрудничество

Правното определение за "организирана престъпност" варира сред различните страни-членки, което възпира усилията за координирана борба с нея. От съществено значение е да се формулира обща дефиниция, която напълно да покрие всички аспекти на този феномен. По този повод г-жа Borsellino насочи вниманието към необходимостта от изчистване и на дефиницията за ощетяване на икономическите интереси на ЕС. Трансграничната работа по ограничаване на престъпността в Европа г-н Newton Dunn (АЛДЕ, Великобритания)  нарече "провал". Според него липсата на сътрудничество и качествен обмен на информация обрича борбата срещу криминалните деяния. Той застана зад идеята за създаване на федерална полицейска европейска служба, като се осигури нужното съдействие на Европол да получи права "на улицата", освен (както в момента) да събира данни.

Примерът, който британският депутат от АЛДЕ изтъкна, за липсата на контрол разкрива мащабите на престъпността и уязвимостта на Европейския съюз пред това да бъде заливан от фалшифицирани стоки, трафик на хора и наркотици. По данни, които той оповести, само 3% от пристигащите на пристанището в Антверпен контейнери се проверяват от службите по сигурността. В връзка с това е един от призивите на доклада "ЕК и държавите-членки да засилят своето морско сътрудничество като средство за борба с трафика на хора и наркотици, контрабандата на тютюневи изделия и други незаконни или фалшифицирани стоки; признава, че непоследователното управление на границите, в т.ч. морските граници, които са входен пункт за влизане в ЕС на организирани престъпни елементи, е въпрос, чието разглеждане трябва да продължи, и призовава Европол, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на ЕС (Frontex) и Европейската комисия да разгледат тенденциите по отношение на външните граници на ЕС и тяхната уязвимост".  

В доклада е силно застъпена и темата за трафика на хора. Специалната комисия отправи апел към членките, които все още не са транспонирали Директива 2011/36/ЕС за предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, да го направят и да се предприемат стъпки за създаване на агенции, интернет портали, горещи линии и всякакви други ефективни начини за подпомагане на жертвите. Според данни, изнесени в документа, общият брой на лицата, извършващи принудителен труд в ЕС, възлиза на 880 000 души (1.8 души на 1000 жители), от които 270 000 (30%) са жертва на сексуална експлоатация, а 610 000 (70%) - на експлоатация, свързана с принудителен труд, като жените съставляват по-голямата част от жертвите в ЕС.

След като през октомври  документът бъде представен на пленарно заседание на ЕП, пред ЕК ще бъдат поставени задачи, чието изпълнение ще зависи до голяма степен от решителността на страните-членки да предприемат координирани действия срещу организираната престъпност. Както редица депутати от временната комисия заявиха по време на дебатите, не личи политическа воля сред националните правителства да ратифицират споразумения и да подпишат определени решения. 

Съставянето на план срещу корупцията, изпирането на пари и организираната престъпност за периода 2014-2019 г. ще изисква поставянето на прозрачността като основен принцип в борбата с трансграничната престъпност. Както е посочено в документа на Salvatore Lacolino, тя е "естественият враг на корупцията, откъдето започват престъпленията" и  "от заемащите високи постове или притежаващите големи богатства, които са носители на привилегии и имунитет, следва да се изисква пълна прозрачност на дейността". Това не е нещо ново само по себе си, нито необичайно. Но пък звучи като добра формулировка на българската мечта и никога не е излишно да се напомня.