euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Исландия се присъедини към пакета "Климат и енергетика" на ЕС

Аделина Марини, December 16, 2009

Исландия се присъедини изцяло към пакета на ЕС "Климат и енергетика", независимо че все още не е член на Съюза. Това стана ясно след края на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Исландия, която заради кризата подаде молба за членство в ЕС тази година, сама е поискала да бъде включена в пакета за намаляване на емисиите на ЕС с обещанието да го прилага изцяло. Сега предстои Европейската комисия да представи препоръка за започването на преговори с Исландия, в която ще бъдат набелязани принципите и критериите за прилагането на пакета.

Документът беше приет от ЕС през януари 2008 г. и е по-известен като схемата 20/20/20. С други думи, предвижда се намаляване на емисиите парникови газове с най-малко 20% спрямо равнищата от 1990 г. до 2020 г. и с 30%, ако други развити страни предприемат подобни намаления; увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) до 20% от общото количество на произвежданата енергия. В момента този дял е около 8.5%. Третият стълб е съкращаване на потреблението на енергия с 20% спрямо прогнозните нива за 2020 г. чрез подобряване на енергийната ефективност.

Пакетът трябва да влезе в сила най-късно до 2011 г., а на 1 януари 2013 г. трябва да влязат в сила и промените в европейската система за търговия с емисии. За постигането на тези цели документът изисква електрическите централи и изобщо енергийно интензивните отрасли да намалят емисиите си вредни газове до 2020 г. с 21% в сравнение с нивата от 2005 г. Това ще бъде стимулирано чрез предоставяне на по-малко квоти от емисиите по схемата на ЕС, която обхваща около 40% от емисиите в Съюза.

По отношение на ВЕИ ще се поставят задължителни национални цели, вариращи от 10% за Малта до 49% за Швеция. Освен това 10% от горивата за транспорта във всяка страна-членка трябва да идват от биогорива, водород или ток.

ЕС е изчислил, че ако мерките в пакета бъдат приложени изцяло и навреме, това ще доведе до намаляване с 50 млрд. евро годишно на разходите за внос на нефт и газ до 2020 г., ще засили енергийната сигурност и ще помогне за борбата с промените в климата. Смята се, че ще бъдат създадени и около 1 млн. нови работни места в секторите, свързани с производството на ВЕИ до 2020 г. като до момента са създадени 300,000 работни места.