euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Как се движат БРИКС на скоростното влакче?

Жанета Куюмджиева, May 9, 2012

На пресконференцията по повод публикуването на пролетната икономическа прогноза на МВФ директорът на отдела за научни изследвания Оливие Бланшар хумористично каза, че световната икономика в последните шест месеца се движи върху скоростно влакче. Понякога наричаме това съоръжение в увеселителните паркове „влакче на ужасите”. И действително предприетите дръзки мерки за осигуряване на фискална стабилност и подобряване на макроикономическата среда ще струват много на пазара и на гражданите, а чувството ще е същото - между страх и удоволствие в следствие на високите дози адреналин.

Макар на някои да се струва, че Гърция е малка и не толкова важна, тя беше в центъра на вниманието не само в Европа, но и в целия свят по една-единствена причина - тя постави началото на новата постглобализационна икономическа теория, при която стабилността вече се мери по друг начин. Не случайно в доклада на МВФ, като допускане за изготвянето на прогнозните резултати, стои сценарият, че подобен срив като този в Гърция в края на миналата година не бива да се повтаря.

Рисковете пред световната икономика произтичат от геополитическата несигурност, която крие неблагоприятната перспектива от скок в цените на горивата. Евентуални високи бюджетни дефицити и дългове от друга страна могат да доведат до проблеми на стоковите и валутни пазари с внезапни покачвания на лихвите. Ипотечната криза в САЩ все още тлее и съответно стои на дневен ред, тъй като много от домакинствата имат голям дълг, поради което се наблюдава ниска покупателна способност и ниско търсене.

При обсъжданията на прогнозата на 30 март 2012 г., съветът на изпълнителните директори на Фонда стигна до извода, че затишието в момента дава отлична възможност на законотворците за окончателно излизане от кризата. Това ще се случи обаче само, ако започнатите промени, целящи осигуряване на стабилност бъдат изпълнявани последователно, а именно:
• фискалната консолидация, която е важна основа за растеж;
• намаляване на задлъжнялостта в банковия сектор, чрез свиване на кредитите и инвестициите;

Тухла по тухла = БРИКС

Анализът на Фонда за страните БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) не е лош на фона на всеобщата стагнация. Преди месец, на срещата си в Делхи тези страни се зарекоха да предприемат редица инициативи – за свободна търговия, за координирано въздействие в големите международни организации и за нова банка, която да кредитира проекти, свързани с инфраструктурата и устойчивото развитие и да подпомогне световните и регионалните финансови институции в усилията за постигане на растеж и развитие.

Контекстът за подобно съюзяване е особено благоприятен - САЩ все още реанимира някои свои сектори, ЕС е концентриран върху дълговата криза, а ефектът на доминото не се размина и за Япония. Въпреки добрите изгледи за тези бързо развиващи се икономики, пред тях също има рискове в следствие на глобалната взаимосвързаност. Препоръката на МВФ към динамично развиващите се държави е за подходящо наместване на макроикономическите им политики с цел удържане на негативните влияния, а именно:

- намаляване на износа, предизвикано от ниския растеж на водещите икономики;
- непостоянните цени на суровините, които засягат както държавите-вносители, така и експортно-ориентираните страни;
- промените в капиталовите потоци.

В пролетната икономическа прогноза за динамично развиващите се страни е заложен възгледът, че по-горе изброените заплахи биха могли да бъдат преодолени чрез умело използване на паричните запаси и съществуващото при редица от държавите фискално пространство за маневри, което да им даде възможност да се справят и с евентуално вътрешно задлъжняване. Според данните на МВФ, увеличение на досегашните темпове на растеж на БВП през 2012 г. не се очаква за страните БРИКС (с изключение на Бразилия). Напротив, анализът предвижда до края на 2012 г. темпото да спадне за Китай с цели 10 процентни пункта, за Индия и Русия – с 3 процентни пункта, за Южна Африка – с 4.

За Бразилия се очаква увеличение на досегашната скорост с 3 процентни пункта. До 2017 г. прогнозата е относително добра, като се очаква латиноамериканската държава да достигне растеж на БВП до 4.1%, т.е. 1.4% повече от текущото развитие на икономиката й. Увеличение в растежа спрямо 2011 г. до пет години се очаква също за Индия и Република Южна Африка, докато при Китай и Русия растежът ще бъде устойчив, но няма да надвиши постигнатия темп от миналата година.

Индия и Китай

През последните месеци активността на страните от Азия се обуславя както от външни, така и от вътрешни процеси. Европейската криза намира отражение на континента най-вече чрез експорта. В някои икономики като Индия вътрешните фактори също допринасят за забавянето в растежа – високите разходи по заемите, влошената бизнес среда и слабата политика в областта на инвестициите. Тук фискалната консолидация и предприемането на действия по затягане на коланите са от съществено значение и остават като препоръка на МВФ. Те ще осигурят по-голяма устойчивост и ще дадат пространство за действие при бъдещи предизвикателства.

Големият спад в излишъка на Китай донякъде е резултат от много високите нива на инвестиции. Официалните данни за потреблението и спестяването, които обхващат периода до края на 2010 г. все още не показват, че вътрешното потребление се е увеличило като дял от БВП или че националните спестявания са намалели. Политиките на 12-я петгодишен план обаче се фокусират върху повишаване на доходите на домакинствата, повишаване на потреблението и улесняване на растежа в сектора на услугите. Ако тези продължаващи структурни реформи бъдат изпълнени, Китай ще има повече потенциал за вътрешно потребление, отколкото за инвестиции с цел постигане на спад в излишъка по текущата си сметка. Това, в крайна сметка, би се оказало по-скоро трайна трансформация, отколкото инструмент за увеличаване благосъстоянието на народа и ще допринесе значително за силен и балансиран растеж в световен мащаб.

Бразилия

Уязвимостта на Бразилия в контекста на всеобщата стагнация се проявява по две направления: износа и цените на суровините, от една страна и дейността на испанските банки в региона, от друга. Добрата новина е, че присъствието на европейски банки в страната се осъществява чрез клонове, които се финансират от местни депозити. Това в известна степен е пречка за директното внасяне на стагнацията в банковия сектор, обхванала Стария континент. Непостоянните капиталови потоци са един от най-застрашаващите фактори за динамично развиващите се икономики, което беше и специално подчертано в декларацията на петте страни от срещата им на върха в Делхи тази пролет.

Бразилия прибегна до инструменти като облагане на някои постъпващи в страната потоци, изисквания към съответната валута и др. Резултатът от добрите макроикономически практики е растеж от 2.7% за 2011 г. Проблемни ядра остават по-високият внос и заплахата от нови изменения в капиталовите потоци. И тук съветът на експертите е, че фискалната консолидация трябва да продължи, особено за поддържане на устойчивост на дълга, като социалните и инфраструктурните разходи трябва да бъдат защитени. Фискалната политика - по отношение на износа на суровини – е удачно да се съсредоточи върху спестяване на средства, докато цените на ресурсите са все още високи.

Русия

Търговията със суровини е основният фактор за растежа на Русия. Ако обаче се извадят приходите от петрол, сметките на Фонда показват, че дефицитът се е утроил от началото на кризата и едновременно с това интензивно се усвояват нефтените резерви. Овладяването на инфлацията трябва да остане приоритет за паричната политика на Москва. Основната заплаха за Русия идва от задълбочаване на кризата в еврозоната, която ще доведе до големи търговски загуби. Оттук индиректно може да се очакват неблагоприятни ефекти и за останалите бивши съветски републики, чийто най-голям инвеститор и търговски партньор е именно Русия. И все пак, очакванията на Фонда за икономическия растеж на страната са около 4% за 2012 г. и под 4 на сто за 2013 г.

Южна Африка

Африканските държави бележат ръст през 2011 г., въпреки неблагоприятни регионални фактори като недостиг на стоки поради сушата в някои области и гражданския конфликт в Кот д'Ивоар. За Република Южна Африка обаче проблемите произхождат най-вече от кризата в Европа, която доведе до променливост на цените на акциите, спад на износа и намаляване на официалните помощи. Предизвикателството, което стои пред ЮАР е справяне с високата безработица. През 2011 г. тя достигна до 24.5%. Очакванията на експертите на МВФ за 2012 г. са за намаляването й с поне 8 процентни пункта.

Ако забавянето там се окаже по-дълго и в случай, че инфлационните показатели са умерени, ще се прибегне до допълнително парично подпомагане, което да стимулира по-бързото извеждане на икономиката на страната към растеж.

За страните БРИКС пролетната прогноза на МВФ обещава умерен климат, без драстични температурни промени. Именно сега и особено чрез негативите от кризата с европейските банки се отваря добра възможност за създаването на новата им банка. По този начин БРИКС ще приложат най-традиционния метод за постигане на влияние - финансирането, а това със сигурност ще е от полза за осъществяване на продължителния им стремеж към „официалното признаване” на тяхната сила.