euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Или ще усвояваме еврофондове, или няма да усвояваме, е прогнозата на МФ

Аделина Марини, September 1, 2009

В средносрочната си фискална рамка за периода 2010-2013 г. Министерството на финансите е разработило 2 сценария за ефектите върху икономиката и бюджета от усвояването на пари от фондовете на ЕС за 2010-2015 г. Първият сценарий е разработен на базата на допускането, че "не се предвижда навлизане в икономиката на средствата от ЕС през периода 2010-2015 г., докато алтернативният сценарий се основава на
предположението за цялостно усвояване и оползотворяване на разполагаемите за страната средства от бюджета на ЕС. Разликата между прогнозираните стойности на макроикономическите променливи в двата сценария представлява влиянието на европейските фондове върху българската икономика
".

При втория сценарий, усвояването на средства от ЕС ще доведе до положителни ефекти върху търсенето и предлагането. Според оценката на Агенцията за икономически анализи и прогнози, директният ефект от членството на България в ЕС и от усвояването на средства от Европейските фондове върху бюджета се изразява в нуждата от осигуряване на ресурси за национално съфинансиране, както и за плащане на вноската в бюджета на ЕС. Размерът на
вноската за периода 2010-2013 г. варира в размер на 1.3%-1.2% от БВП, докато необходимите суми за национално съфинансиране ще варират в рамките на 0.6-1.3% от БВП за периода 2010-2015 г. Разликите в периода се дължат на това, че някои от проектите ще бъдат сключени за периоди, излизащи извън финансовата рамка на ЕС 2007-2013 г.

Има и индиректен ефект от европейските фондове, който ще се изрази в по-високи приходи от данъци в бюджета по линия на стимулиране на икономическата активност, което пък ще доведе до промяна в структурата на растежа на БВП.

Изразени в цифри, двата сценария показват, че при нулево усвояване на еврофондовете икономическият растеж за 2010 г. ще бъде -5.4%, докато при втория сценария - пълноценно усвояване, ръстът ще бъде -2.0%. За 2011 съотношението се запазва, съответно на 1.0% ръст и 3.8% при втория сценарий. Пропорцията постепенно се изравнява докъм 2015 г. Почти няма разлика между двата сценария по отношение на инфлацията. Що се отнася до брутните инвестиции обаче, за 2010 г. се предвижда ръст от 1.9%, ако не усвояваме еврофондове срещу 7.5% при алтернативния сценарий. Именно в разликите в данните се състои и влиянието на еврофондовете върху българската икономика, посочват от Агенцията за икономически анализи и прогнози.