euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Купонът свърши

Аделина Марини, November 3, 2009

Според есенната прогноза на Европейската комисия, българската икономика ще започне да расте отново чак през 2011 г. и то с много по-бавни темпове отколкото преди кризата. За начало на възстановяването прогнозата посочва втората половина на 2010 г., като реалният ръст на БВП ще бъде около 3% през 2011 г. Все пак с най-ниския БВП на глава от населението в ЕС за България остава огромно предизвикателство да осигури устойчив и бърз процес на наваксване, като същевременно се стреми да запази макроикономическата стабилност. Още повече, пише в есенната прогноза на Комисията, че се очакват доста по-малко чуждестранни инвестиции, които досега движеха икономическата активност в страната.

По тази причина, напасването на икономиката към новите реалности може да доведе до преминаване към повече износ. Това обаче ще зависи от външното търсене. За да се осъществи и този сценарий, е необходимо подобряване на конкурентоспособността и осъществяване на структурни реформи, за да се стимулира потенциалния растеж. В анализа за България се посочва още, че основен проблем си остава ниската производителност, съпоставена с надценения труд.

Очакванията на Европейската комисия са и за бюджетен дефицит дори и през 2011 г. В анализа на ЕК се предвижда тази година бюджетът да приключи с малък дефицит от порядъка на около 3/4% от БВП. В случай, че не настъпи промяна в политиката на правителството, дефицитът ще достигне до 1.25% през 2010 и по-малко от 0.5% през 2011 г. В прогнозата се подчертава обаче, че съществуват рискове бюджетният дефицит да се окаже по-висок от прогнозираното.

Не особено оптимистична е прогнозата и в сферата на пазара на труда. Ако досега трудовият пазар е успял относително да удържи кризата и дори да се отчете спад от 2% за 2009 г., то през 2011 очакванията на ЕК са незаетостта да се увеличи. А това, от своя страна, ще доведе до по-голям натиск върху социалните разходи на правителството.

Този анализ показва, че правителството ще трябва да направи много повече от това да мисли как да съкращава разходите година за година. Вместо да се занимава с провалите на предишното правителство, новото може би не е лошо да започне да мисли за цялостна реформа на онези сектори, които гълтат най-много публични средства, а са неефективни. Също така, проблемът с ниската производителност е твърде стар, което налага да му се намери решение съвместно с бизнеса.

От ЕК съобщават още, че се очаква банките-майки да започнат да подпомагат дъщерните си банки в България, което ще доведе до облекчаване на кредитирането. Това обаче не бива да се чака като естествен процес, а да се помисли как да се избегне отпускането на прекалено много кредити на всеки.

С други думи, не е лошо правителството да започне да мисли за бъдещето, а не да се занимава с доклади и разсекретяване на неразсекретими на този етап документи. Не че това не трябва да се прави, но не бива да е в центъра на вниманието, защото така оставаме с впечатлението, че кабинетът не се занимава с нищо друго.