euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Демографската криза - основен риск пред бюджета на България

Аделина Марини, September 1, 2009

Устойчивостта на публичните финанси е поставена под сериозна заплаха заради очакваното значително влошаване на демографската структура на населението в България в дългосрочен план. Това е един от рисковете, записан в средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г., която Министерството на финансите качи днес на сайта си. Според анализа на ведомството, демографската структура представлява съществен риск за фискалната политика, тъй като увеличаването на дела на възрастните хора може да доведе до натиск в дългосрочен план върху бюджетните разходи за пенсии и здравеопазване и то при положение, че не бъдат осъществени спешни реформи в пенсионната система, здравеопазването и образованието, затлачени от десетилетия.

Друг риск, но в средносрочен план, който налага провеждането на консервативна фискална политика, според МФ, е високият дефицит по текущата сметка. През миналата година той е достигнал 25.3% от БВП, а за първите 6 месеца на тази година, се е свил наполовина като очакванията са за цялата година той да бъде 11% от БВП. В средносрочен план се очаква дефицитът по текущата сметка плавно да се снижава, като през 2013 г. достигне 7.2% от БВП, прогнозират още от финансовото министерство. Независимо от това обаче, в средносрочната рамка се посочва, че именно този дефицит е бил основен фактор в поддържането на предпазлива фискална политика, което ще се запази.

Не по-малък риск е как ще бъде финансиран бюджетът при продължаващия спад на инвеститорското доверие в страните от Централна и Източна Европа. Макар да не са посочени конкретни мерки или цифри, от МФ прогнозират, че може да се наложи преориентирането на дълговата политика в посока на емитиране на по-краткосрочни ДЦК, за да се избегне висок бюджетен дефицит и да не се допусне прекомерно намаляване на фискалните резерви.

Безработицата се очаква да се увеличи до 9.5% през 2009 и до 11.4% догодина. За периода 2011-2013 г. МФ не се ангажира с конкретни данни като отбелязва само, че очакваният икономически растеж ще бъде съпроводен и от ръст на заетостта, съответно до намаление на безработицата. Очакванията на министерството са следващата година българската икономика да се свие с 2%, а евентуален ръст се предвижда през 2011 от 3.8%, за 2012 процентът вече е 4.8%, а за 2013 г. се очаква икономически растеж от 5%.

В средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г. е направена и прогноза за очаквания ефект от усвояването на средствата от европейските фондове, за което може да прочетете повече по-късно на euinside.