euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Дунавската стратегия е вече на финалната права

Евелина Топалова, December 13, 2010

Рамката за развитие на Дунавския регион вече е факт. На 9 декември Европейската Комисия представи т.нар. Дунавска стратегия, която ще започне да се прилага, след като получи одобрението на страните-членки. Това се очаква да стане до средата на следващата година.

Стратегията се основава на четири основни стълба - подобряване на транспортните и енегрийни връзки между държавите, опазване на околната среда, социално и икономическо развитие и повишаване на институционалния капацитет и сигурността. Близо 115 милиона души, които живеят в пограничните на река Дунав райони, се очаква да усетят ползите от нейното прилагане.

След последното разширяване на ЕС през 2007 година, река Дунав се превърна във вътрешен воден път на съюза. Дунавският регион включва осем страни-членки - Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, България и Румъния, както и 6 страни, които не са част от блока - Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова. Регионът е важна пресечна точка между програмите на ЕС в областта на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати от Европейската политика на съседство и потенциалните кандидатки за членство, отбеляза Европейският парламент в резолюция от януари по повод стратегията.

Европейската комисия определи предизвикателствата, пред които е изправен Дунавският регион и които могат да бъдат преодолени чрез засилено регионално сътрудничество. Това са климатичните промени, липсата на транспортни връзки, недостатъчна енергийна свързаност, както и пропуски в сигурността. Справянето с тях ще разгърне икономическия и туристически потенциал на региона по течението на реката.

Стратегията няма да бъде съпроводена с допълнително финансиране от страна на ЕС, но Еврокомисията напомни, че в бюджетната рамка за периода 2007-2013 за региона се отпускат 100 милиарда евро по Европейската кохезионна политика (Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейски социален фонд).

Сред конкретните цели, които си поставя стратегията са увеличаване на товарния транспорт по река Дунав с 20 % до 2020 г. в сравнение с 2010, създаване на мултимодална транспортна система по цялото поречие на реката, намаляване на замърсяването в реката до нивата от 1960 през 2020, осигуряване до 2013 г. на достъп до широколентов високоскоростен Интернет за всички граждани на ЕС в региона.

Миналата година Европейският съюз одобри подобна стратегия за Балтийския регион.

На 14 декември стратегията ще бъде официално представена във всичките 14 държави от Дунавския регион, включително и в България. Българското правителство, в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдавна подготвя своя принос към документа, който се намира на видно място на уебсайта на министерството. Конкретните проекти, по които България иска да се работи в рамките на стратегията са много и са свързани както с инфраструктурата, така и с енергетиката, околната среда и устойчивото развитие.