euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК изпраща 4 предупреждения във връзка с Натура 2000

Аделина Марини, October 8, 2009

България получава 4 писмени предупреждения от Европейската комисия (ЕК), три от които са свързани със защитените зони по Натура 2000, а четвъртото е свързано със законодателството на страната за опазване на околната среда. Предупрежденията са за Пирин, за големия ски-център в Банско, за община Царево, където продължават строителни дейности, застрашаващи голямата защитена зона близо до Черно море и, отново, за строителни дейности в зоната на Емине-Иракли.

Еврокомисарят по околната среда Ставрос Димас обясни решението на ЕК по твърде показателен начин: "Въпреки че заема само 2.5 % от общата площ на ЕС, в България се срещат близо 70 % от защитените видове птици в Европа, и около 40 % от европейските защитени местообитания. Това изключително природно разнообразие трябва да бъде защитено, тъй като законодателната защита е единственият сигурен начин да се запази бъдещото икономическо и социално благоденствие. Очаквам от България да съгласува своето законодателство с европейските изисквания, и преди всичко да осигури нейното правилно прилагане на практика, в реалните случаи".

По отношение на ски-центъра в Банско, ЕК е била сезирана от оплаквания. Някои от посочените строителни дейности са били разрешени от националните власти преди да се направи каквато и да е подходяща оценка на тяхното въздействие и кумулативни ефекти върху защитените видове и местообитания. Почти същият е случаят и с Царево и Иракли.

Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата. Иначе казано, непълно прилагане на Директивите за птиците и за местообитанията. Съгласно тези директиви, държавите-членки се задължават да оценяват влиянието на всички планове и проекти, които могат да имат значително въздействие върху защитените зони, независимо от тяхното местоположение.

Ако ЕК не получи адекватен и навременен отговор на направените забележки с тези предупреждения в срок от 2 месеца, страната ни ще бъде дадена на Съда на Европейските общности. Отделно от това, може да бъде взето решение и за налагане на финансова глоба.