euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Преглед на бюджета на ЕС от ЕП

Аделина Марини, April 23, 2007

Тази вечер се открива априлската пленарна сесия на Европейския парламент в Стразбург, където ще бъдат обсъждани и гласувани няколко важни документа. Става дума за обща регулация на процедурата за издаване на разрешителни за така наречените лекарствени продукти за съвременно лечение, включващи генна терапия. Освен това ще бъде обсъждан и доклад относно въздействията от разширяването на Европейския съюз, предвид бъдещи подобни политики на съюза.

В проекторезолюцията, която предстои да бъде гласувана след представянето на доклада, се посочва, че като има предвид, че с присъединяването на Румъния и България влезнаха в сила нови правила за искане на средства от структурните фондове и цялостният ефект на това присъединяване върху структурната политика предстои да бъде определен, а също и като има предвид, че при действащите правила за структурната политика за всички държави, получаващи предприсъединителна помощ, и за България и Румъния ще са необходими допълнителни 150 милиарда евро за настоящия финансов период и като има предвид, все пак, че присъединяването на всички страни, получаващи предприсъединителна помощ, няма да се случи едновременно, Европейският парламент счита, че способността за интеграция на Европейския съюз по-специално означава, че в рамките на бюджетните и политически дадености той трябва да е в състояние да преследва целта за социално, икономическо и териториално сближаване, поради което е необходимо при присъединяването на всяка страна-кандидатка да се реши дали ЕС е в състояние да интегрира въпросната държава. Европейският парламент смята още, че институционална, финансова и политическа реформа е също така необходима в контекста на преглед на финансовата рамка на ЕС. Тук ще припомня, че съгласно споразумението за бюджета на Общността за 7-годишния период до 2013-та, страните-членки се договориха прегледът му да бъде през 2009-та година. Вероятно някои от вас помнят, че при договарянето на бюджета по време на британското председателство, една от спорните точки беше именно разходването на структурните и кохезионни фондове, предвид ниската усвояемост от 10-те, които се присъединиха през 2004-та година. Поради тези причини, Европейският парламент вярва, че следва да се направи сравнение между ефектите от различните основни инструменти за финансиране (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) върху развитието на ЕС-27, като по този начин се позволи вземането на съответните бюджетни решения. По-нататък в проекторезолюцията се заявява, че бъдещите разширявания не трябва да водят до това все повече региони да губят правото си на финансиране в рамките на политиката на сближаване в резултат на статистическия ефект, без действително премахване на съществуващите неравенства. Отделно от това, евродепутатите смятат да призоват Европейската комисия да представи подробен анализ на въздействието, за да даде възможност за надлежна оценка на всички последици за структурната политика от присъединяването на България и Румъния. Това иначе казано означава, че при прегледа на бюджета на Европейския съюз през 2009-та година е много възможно, ако София и Букурещ не покажат добра усвояемост и най-вече видими резултати от това – вдигане на крак на западнали региони, съживяване на земеделието и други подобни, може да се препоръча структурните фондове за двете страни да бъдат чувствително орязани. По оценките на политиците у нас, България би следвало до 2013-та година да усвои над 7 милиарда евро по тези фондове, ако не го направи обаче, не бива да разчита на следващия 7-годишен период, за когато е предвидено структурните и кохезионния фонд да бъдат премахнати и средствата от тях да бъдат вложени в други програми за развитие на Европейския съюз, най-вече в контекста на глобализацията и все още нереализираната висока конкурентоспособност на съюза в глобален мащаб.

В подобен контекст ще бъде и друга тема, която ще се обсъжда на днешното заседание на Европарламента тук в Стразбург, а именно средствата на съюза за следващата, 2008-ма година.

Както вече стана дума, една от най-дискутираните теми ще бъде докладът относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение. По това предложение евродепутатите са направили множество корекции, една от които е, че действащото законодателство в държавите-членки относно употребата на определени типове клетки, като например ембрионални стволови клетки, значително се различава.Регулирането на лекарствените продукти за съвременно лечение на общностно равнище не следва да съставлява вмешателство в решения на държавите-членки относно даването на разрешения за употреба на специфичен тип клетки. То не следва да засяга и прилагането на националното законодателство, което забранява или ограничава продажбата, доставката или употребата на лекарствени продукти, съдържащи, състоящи се или получени от такива клетки. Освен това, невъзможно е да се прецени кога, ако изобщо някога, изследванията за тези клетки ще достигнат етапа, на който търговските продукти, получени от тези клетки, могат да бъдат пуснати на пазара. С цел спазване на основните принципи и правилното функциониране на вътрешния пазар и за да се гарантира правна сигурност, настоящият регламент би следвало да се прилага само по отношение на продукти, получени от клетки, за които пускането на пазара е реалистично в близко бъдеще и които не предизвикват значими спорове.

В дневния ред на днешното заседание са включени също така и темите за наказателните мерки за упражняване на правата върху интелектуалната собственост и тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар за България и Румъния.