euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Потенциалът на България за производство на енергия от ВЕИ е 4,500 ktoe годишно

euinside, December 30, 2009

Техническият потенциал на България за производство на енергия от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) е около 4,500 килотона петролен еквивалент (ktoe), като с най-голям дял е биомасата - около 36%, следвана от хидроенергията - с около 31%. Това сочи прогнозният документ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Това е националният план на страната ни за изпълнението на част от схемата 20/20/20 на ЕС - 20% намаляване на въглеродните емисии, 20% от производството на енергия да е од ВЕИ и 20% увеличаване на енергийната ефективност. Всичко това до 2020 г. Ангажиментът на България е да достигне 16% дял на ВЕИ до 2020 г. Планът трябва да бъде представен на ЕК за одобрение до 30 юни 2010 г. като условието е, той да бъде публикуван 6 месеца по-рано.

От документа става ясно още, че географското положение на България не позволява сериозно увеличение на енергията от вятър, приливи, отливи и морски вълни. Според изчисленията на МИЕТ до 2020 г. България има технически потенциал да добива хидроенергия за 1,290 килотона петролен еквивалент, енергия от твърда биомаса - 1,524 ktoe, от слънчева енергия - 389 ktoe, геотермална енергия - 18 ktoe, вятърна - 315 ktoe и др. Очакванията на ведомството са базирани на наличната информация за проекти за изграждане на нови мощности. Според тях, производството на енергия от ВЕИ може да нарасне до 1,955 ktoe годишно до 2020 г., спрямо 1,097 ktoe през 2005 г.

Документът представя и прогнозите за участие на България в съвместни проекти за производство на енергия от ВЕИ като с най-голям потенциал е р. Дунав и в доста по-малка степен Черно море. Хидроенергийният потенциал на Дунав се проучва от средата на 20 век. Миналата година беше възродена идеята за изграждане на съвместен хидроенергиен проект между България и Румъния, чиято проектна мощност се изчислява на 800 MW за всяка от двете централи - при Никопол-Турну Магуреле и Силистра-Калъраш. Все още обаче, не се работи интензивно по осъществяването на проекта, който се очаква да струва и доста скъпо.

Потенциала на Черно море също не е добре проучен, поради което не може да се прогнозира какъв би бил резултатът от разработването на съвместни проекти.

Към момента у нас има изградени инсталации за производство на биодизел и биоетанол с общ енергиен еквивалент от 382 ktoe. МИЕТ признава обаче, че съществуват множество организационни проблеми, които пречат на България да покрие изискванията на европейските директиви за производство на биогорива.