euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България е с най-високи косвени данъци в целия ЕС

Аделина Марини, June 19, 2009

Данъчното бреме в целия ЕС е доста високо, според данните на Евростат от новия доклад за 2008-ма година, а именно средно 39.9% от БВП. Това е с над 12 процентни пункта над САЩ и Япония. Според Евростат, високите данъци, сравнявани като % от БВП не са нов феномен. Такава тенденция е имало още през 70-те години, в по-малка степен през 80-те и началото на 90-те, което е свързано с нарастващия дял на публичния сектор в икономиката през онези години.

Данните обхващат 2005 и 2006 г., като за България показват известно, макар и минимално покачване - 34.1% от БВП през 2005 и 34.4% от БВП следващата година. Това е процентът с включени осигуровки. Без социалните осигуровки, за 2005 данъчното бреме е било 23.8%, а за 2006 - 25.6%. Повечето държави в ЕС като цяло са увеличавали данъците, вместо да ги намаляват. Но, нито една държава не отбелязва някакви резки движения.

Като цяло, преките данъци са по-ниски в новите страни-членки на ЕС, което е и нормално, предвид тяхното желание да привличат повече инвестиции, за да изравнят икономическото си положение с това на по-старите. Що се отнася до данъците върху доходите, там средният размер изглежда приличен - 38.7%, но дисбалансите са огромни. Например, в Румъния данъците върху доходите са 16% до 59% в Дания. България и Кипър са с най-ниския корпоративен данък - 10%. Най-висок той е в Малта - 35% за 2008 г. Евростат обаче отбелязва, че като цяло от 90-те години насам се забелязва спад в корпоративните данъци из целия ЕС.

Заради различните консуматорски навици, приходите от акцизи също много сериозно се отличават. Така например България събира от алкохол и тютюневи изделия почти 5 пъти повече акциз от Холандия. Ситуацията с ДДС и други данъци върху потребителските стоки също са твърде разнообразни в целия ЕС, но като цяло се забелязва покачване.

Друго, с което България е в челото на класациите е, че е единствената, разчитаща твърде много на косвените данъци. Делът на косвените данъци спрямо общото облагане е 56.5% или 17.5% над средното. За това допринасят ДДС и високите акцизи, отчита статистическата служба на ЕС.