euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България няма стратегия за създаване на "зелени" работни места

Аделина Марини, November 23, 2009

Причината е, че липсва връзка между икономиката и социалната политика. Това стана ясно на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет. Може да се пристъпи към квалификация на кадри, загубили работата си от други отрасли, но за целта е необходимо България да има ясна визия за развитието на екологично чисти производства и зелени технологии. Очаква се разработването на специализирани политики да стане през 2010 г.

Правителството предвижда в програмата си за управление до 2013 г. подкрепа за създаването на "зелени работни места" за преход към икономика, "основана на по-слабо използване на въглеродни енергийни източници". Тази подкрепа е част от целите на правителството да запази и намали равнището на безработицата. На днешния Съвет стана ясно още, че в България се прави единствено анализ на заетостта и безработицата по места - по области и общини - и усилията са насочени предимно към запазване на заетостта.

Днес Европейската комисия публикува доклад за състоянието на пазара на труда в ЕС. В него се посочва, че икономическата криза се отразява много тежко на пазарите на труда и заличава растежа на заетостта, постигнат от 2000 г. насам. В документа се препоръчва политиките по заетостта да бъдат съсредоточени върху подготовката за преход към нисковъглеродна икономика. В него се признава обаче, че като цяло крайният ефект от откриването на нови работни места може да не е особено голям, тъй като създаването на екологични работни места и екологизирането на съществуващите ще доведат отчасти до загубата на някои съществуващи работни места.

Следователно, пише още в документа, основните елементи, необходими, за да се улесни преходът към икономика с ниски нива на въглеродни емисии, са политиките, акцентиращи върху уменията, с които да се способства за преминаването към нови работни места и за ограничаване на възникването на пропуски или недостиг на умения, наред с адекватен социален диалог.

По този доклад Европейската комисия ще представи конкретни предложения на 9 декември. По данни на Министерството на труда и социалната политика, безработицата в България все още е по-ниска от средната за ЕС - 8.22 % при 9.3 % в ЕС. Според прогнозите на ведомството обаче, не е изключено хората без работа да достигнат 10 % през следващите години.