euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България и единния пазар на ЕС

Аделина Марини, September 18, 2009

Доколко българските граждани и бизнес са се възползвали от облагите, които предоставя единният европейски пазар? Това е темата на изслушване, организирано от Обсерваторията на единния пазар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). На него мнения ще изложат представители на гражданското общество у нас, както и Икономическият и социален съвет на България. Сред участниците ще бъдат Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет в България и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Въпросите, които трябва да получат отговор по време на изслушването са:
- Какво е въздействието на разширяването върху българската икономика и социалния живот?;
- Какво мислят потребителите, работниците, земеделските производители, малките и средните предприятия, големите предприятия, свободните професии и много други участници в местния живот за промените, настъпили в резултат на членството в ЕС?;
- Какви препоръки биха искали да отправят тези участници към европейския регулатор?;
- До каква степен могат да се надяват, че имат влияние при изготвянето на законодателството на Общността?

Единният европейски пазар е в основата на създаването на Европейския съюз. Основната цел е свободното придвижване на стоки, хора и услуги. Проблемът обаче е, че пазарът не е единен по отношение на хората и услугите. Много от старите страни-членки наложиха, при присъединяването на новите, преходни периоди за достъп на работници от новите страни в старите. По същия начин стои и въпросът с пазара на услуги, тъй като те са с по-ниска цена в новите страни-членки, отколкото в старите.

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган, в който влизат представители на гражданското общество, а Обсерваторията на единния пазар на ЕИСК следи нагласите на гражданското общество в страните-членки, определя секторите, в които се налагат подобрения във функционирането на пазара. Според ЕИСК обаче, европейската интеграция зависи изцяло от страните-членки. Това е така, защото именно те създават предпоставките за функционирането на пазара като единен механизъм.