euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ограничаване на прекупвачите и назначаване на земеделски омбудсман

Аделина Марини, July 16, 2010

Европейският парламент прие на 8 юли резолюция за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), базирана на доклада на британския евродепутат Джордж Лайън (АЛДЕ). Основното послание в резолюцията е бюджетът за ОСП за следващия финансов период (2013-2020 г.) да остане най-малкото същият и да не бъде намаляван. Същевременно, макар в първоначалния текст, да се призоваваше за отглагане на изравняването на земеделските субсидии между новите и старите страни-членки за 2020 г., вместо за 2016, в одобрената резолюция се иска това да стане от следващия програмен период, който започва през 2013 г.

Една от основните функции на ОСП е изравняване на развитието на регионите в Европейския съюз, както и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони. Според гласувания документ, основна опасност от икономическата криза е, различията в капацитета на страните-членки да се справят с нея да доведат до увеличаването на разликите между селските райони в различните краища на съюза. Затова и ОСП трябва да отговори на това предизвикателство като започне да отчита разликите в структурата и необходимостта от модернизиране на селското стопанство.

По отношение на тенденциите за обезлюдяване, резолюцията призовава към създаването на дългосрочни политики, насочени към по-младите поколения и жените в селските райони. Един от вариантите за постигане на това е благоприятни условия за заеми и кредитиране на инвестиции, признаване на професионални умения и лесен достъп до селскостопанския икономически живот. Сред основните пречки пред младите земеделски стопани са високите начални разходи, високата цена на земята в някои части на ЕС, както и достъпът до кредитиране.

В резолюцията се обръща специално внимание и върху проблема с прекупвачите. Макар да не са споменати изрично, се призовава да се предприемат мерки правомощията за преговаряне на първичните производители и организациите на производителите с другите икономически субекти в хранителната верига да бъдат засилени. Добра мярка би била подобряването на обмена на информация, за да се координира по-добре търсенето и предлагането, се казва в резолюцията.

Дори се препоръчват промени в правилата за конкуренция, така че организациите на първичните производители да станат по-ефективни и да се разрастват. За да може това да бъде прилагано на практика, Европарламентът препоръчва назначаването на национален и/или европейски омбудсман, който да решава споровете в рамките на веригата на предлагане на храни.

Намаляването на преките плащания би имало разрушителни последици не само за земеделските стопани, но и за селските райони, свързаните с тях обществени услуги, за потребителите и за цялото общество, се казва още в резолюцията. Затова се призовава и за запазването им. Преките плащания са първият стълб от двустълбовата обща селскостопанска политика. Вторият е развитието на селските райони.

Европейският парламент призовава и за нещо много важно, но недостатъчно добре обяснено - насърчаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в областта на селското стопанство, за да се отговори на новите предизвикателства (промените в климата, енергийната ефективност и пр.). Дали това означава намеса във видове за посев с цел те да бъдат по-устойчиви на недостиг на вода или при суша, не става ясно, но се препоръчва активното присъствие на селскостопански консултанти в отделните региони, които да дават насоки на земеделските стопани в опитите им да осигурят екологични обществени блага.

Много важен елемент от резолюцията на ЕП е настояването да не се допуска общата селскостопанска политика отново да бъде национализирана. Затова пряката помощ трябва да продължи да се финансира изцяло от бюджета на ЕС. Съфинансирането също се отхвърля от евродепутатите, тъй като би могло да попречи на лоялната конкуренция в рамките на единния пазар на Европейския съюз. Друг важен елемент е призива за налагането на абсолютно изискване да се възнаграждава единствено и само активното селскостопанско производство.

Гласуваната резолюция не е законодателна, а е просто препоръка, която евродепутатите призовават Комисията да вземе предвид при изготвянето на законодателни предложения или съобщения. На 19 и 20 юли в Брюксел ще се състои конференция, на която ще бъде обсъдена в подробности реформата в ОСП. Тази дискусия също ще послужи за основа на предложението, което се очаква Еврокомисията да представи през есента.