euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ресурсната зависимост на ЕС ще доведе до по-слаба Европа в бъдеще

Богомил Господинов, стажант, July 11, 2012

След представянето на националния победител в конкурса за статии на “My Europe” – една инициатива, подкрепена в България от euinside – се радваме да представим и статията, която получи втората награда. Авторът Богомил Господинов е ученик в Немската езикова гимназия в София и ще направи кратък летен стаж в euinside. Публикуваме текста с незначителна редакторска намеса. Основните тези и изводи са изцяло на автора.

Просперитетът на всеки политически, идеологически или икономически съюз от край време е зависел малко или много от наличието на природни ресурси. Без значение коя конкретна епоха или държава разглеждаме лесно можем да забележим, че природните, наедно с човешките ресурси, винаги са били един от най-важните фактори при определянето на великите сили в световен мащаб. Точно поради тази причина, ако искаме да си изградим обективен поглед върху бъдещото развитие на една икономика, би следвало да се вгледаме отблизо в начина, по който тя добива и използва своите ресурси.

В зората на 21-и век Европейският съюз със своя вътрешен пазар от над 500 милиона потребители продължава да изисква и поради това да внася все повече и повече човешки капитал и природни ресурси от своите икономически съперници. Тази статия цели да изложи из основи проблема, свързан с ресурсната зависимост на ЕС и да даде причини за невъзможността Съюзът да бъде една самоподдържаща се и независима икономическа структура. В допълнение е представено обяснение за важността на този проблем, както и очакваните от автора негативни последствия за Европа в близкото бъдеще.

В днешно време измежду всички най-влиятелни играчи на международния пазар Европейският съюз с някои малки изключения страда от

най-тежкия недостиг на ключови за икономиката ресурси,

като например суров петрол, природен газ, въглища и обогатен уран. За да успеят да посрещнат огромните си индустриални и домакински нужди и да продължат да се развиват, по-голямата част от членовете на ЕС внасят повечето от нужните им ресурси от държави, които по принцип са техни преки икономически и политически конкуренти. Като резултат от това нормалният икономически растеж на ЕС зависи почти изцяло от външни фактори, контролирани от държави и съюзи, които не винаги ще бъдат благосклонни към добруването на обединена Европа. В добавка изчисленията на Евростат предвиждат, че в бъдеще растежът на европейската популация ще зависи все по-често от миграция и други външни влияния, което означава, че дори състоянието на работната ръка в Европа вече е източник на несигурност и нестабилност. Неоспорим факт е, че единствено навременните и строги мерки в следващите години могат да осигурят на ЕС позицията на доминираща и лидерска икономика, която ще бъде по-независима и по-свободна от чужди влияния.

Като начало, за да анализираме адекватно проблем от такъв мащаб, е редно първо да се опитаме да разберем и най-малкото да изброим основните причини за ресурсната зависимост на ЕС и да споменем за възможния последващ развой на събитията. Първо, трябва да вземем под внимание, че изконно териториите, върху които се разполага днешният Европейски съюз, винаги са били относително бедни на петрол, природен газ и дори на въглища, особено ако вземем предвид доколко добивите на ЕС успяват да се припокрият с изискванията на индустрията. Точно това естествено и природно разпределение на ресурсите по земното кълбо е нещото, което до най-голяма степен определя постоянния недостиг на ресурси на ЕС и оттам предразполага за зависимостта на Съюза от държави, чиито територии могат да предоставят нужните суровини. В допълнение дори залежите на петрол и газ в Северно море вече са пред изчерпване, оставяйки

Европа още по-зависима от ресурсите на външни за ЕС държави.

Вследствие на това според Евростат през 2010 г. 53.9% от енергията, използвана в ЕС, е била вносна, докато 79%, 57% и 77% от вноса на ЕС-27 е бил съответно от природен газ, суров петрол и въглища, дошли от икономики извън ЕС. Подобна сериозна обвързаност и зависимост от чуждите интереси, очевидно представлява голяма заплаха и слабост за ЕС, поради което с право монополисти като Газпром например често са смятани за опасни и вредни за просперитета на Съюза. Липсата на алтернативи при доставките на енергия водят единствено до кризи и спекулации като прекъснатия газов поток през януари 2009, войните в Афганистан, Ирак и Либия в последното десетилетие.

Освен това по данни на Европейската комисия относно сигурността на енергийните доставки (от ноември 2000 г.), ако нищо не бъде предприето се очаква, че енергийната зависимост на ЕС ще се покачи от 50% през 2000 г. на 70% през 2030 г. Същевременно около 90% от нужния петрол, както и 66% от въглищата ще трябва да бъдат покрити от внос, като 60% от този внос ще идва от Русия, с нарастващата тенденция той да достигне критичните 80%. Естествено, в последните десетилетия

Европейският съюз направи сериозни опити

и дори взе някои сравнително успешни мерки за овладяване на ситуацията. Въпреки всичко направено за намаляване на ресурсната зависимост, резултатите към днешна дата остават незадоволителни.

Към 2010 година едва 19.9% от енергията в ЕС се е произвеждала от възобновяеми източници, докато значителна част от останалото е било внасяно отвън. За да се противопостави на тази практика, Европейската комисия реши да приеме различен подход и през 2008 година публикува своя Втори енергиен преглед , а през 2010 – нова енергийна стратегия до 2020 година. С тези стъпки ЕС официално се зае с решението на проблемите свързани с вноса и недостига на ресурси, като по този начин даде ясно да се разбере, че в бъдеще енергийните приоритети ще са свързани най-вече с повишаването на сигурността на доставките и с намаляването на ефекта на вредните емисии в атмосферата. Енергийният преглед от 2008 г. и стратегията от 2010 г. насърчават енергийната солидарност между страните-членки и предлагат планове за действие, чрез които да се подсигурят самоподдържащите се енергийни източници и да постигнат икономии в ключови сфери като санирането на сградите и намаляването на енергийните разходи на различни продукти.

Въпреки че в последните 10 години има известен спад в дела на изразходения суров петрол, твърди горива и ядрена енергия, енергийната зависимост, особено тази от природния газ, като цяло се увеличава вместо да намалява, както е по план. Просто казано това означава, че ако същите тенденции се запазят, бъдещият Европейски съюз през 2030 или 2050 г. може да се окаже една високо развита пионка в ръцете на по-неразвити общества, чиято сила е единствено в притежаването на повече природни ресурси. Разбира се, подобно ирационално разпределение на благата може да доведе само до сблъсъци, какъвто извод можем да си направим от небезизвестния случай с Японското ембарго малко преди началото на Втората световна война - ситуация, която за момента донякъде наподобява положението на технологично развития, но беден на ресурси Европейски съюз.

Тъй като много от гражданите на ЕС са част от силно развито консуматорско общество и са свикнали да поддържат много висок среден стандарт на живот, има много проблеми, свързани със свръхконсумацията и неефективното разпределение на благата. Добър пример за това са данните на Евростат за потреблението, които показват ясно, че през периода 1996-2006 има значително увеличение в консумацията и съответно в разходите на домакинствата (8,800 евро на човек през 1996 г. срещу 13,300 евро през 2006 г. ), от които само около една пета (21.9%) са били изразходени за домакински нужди, вода, електричество, газ и други домашни горива. В допълнение количеството на боклука, изхвърлян от населението на ЕС-27 се равнява на 260 милиона тона отпадъци (500 кг на глава от населението) през 2009 година, което е много над средното в световен мащаб.

Това е друга от причините за големите несъответствия между вечно увеличаващите се ресурсни изисквания на ЕС и невъзможността му да посрещне собствените си нужди. Като следствие от това, отново европейските институции предприеха различни мерки, стартираха различни кампании и формулираха нови стратегии, за да се намали количеството на изхвърлените отпадъци и високото ниво на консумация на европейците. Въпреки че някои от тези действия може да са имали малък ефект, като цяло са нужни по-осезаеми и твърди действия, за да се осъществи нужната драстична промяна. Все пак, ако нищо не се направи по въпроса за свръхконсумацията е твърде възможно в бъдеще голяма част от интелектуалните сили на Европа да са впрегнати в посока решаване на вече назрелите местни проблеми с боклука, свръхпродукцията и свръхконсумацията, вместо да се занимават със създаването на повече блага и с постигането на нови научни и икономически успехи. По-добрата ефективност по отношение на потреблението е доказано добро решение за държави, които не разполагат с достатъчно природни залежи.

Недостатъчният човешки ресурс

се очертава като още един от големите проблеми на Европейския съюз. В последните 60 години Европа е изправена лице в лице със значителен демографски срив. За много от членовете на Съюза се очаква да претърпят сериозен спад в популацията през следващите десетилетия като се има предвид, че раждаемостта е изключително ниска - със среден брой деца за 1 жена, равняващ се едва на 1,6. Високата смъртност (средно 10,33 души на всеки 1000) и косвеният ефект от двете световни войни върху следващите поколения продължават да бъдат съществен проблем за държави като Германия и Австрия например. Постепенното увеличение на продължителността на живота е още един от факторите, допринасящи за застаряването на населението на ЕС-27 в съвкупност с относително ниските нива на раждаемост.

Сами по себе си тези фактори говорят достатъчно за критичната нужда на ЕС от евтина работна ръка и здрава свежа популация. Ако вземем за пример т.нар. “Турска инвазия” в Германия заедно с вялия или направо липсващ отговор на западните демокрации към имиграцията от бившите колонии става ясно, че европейската икономика има нужда от млада, здрава и евтина работна ръка. През 2010 г. само в Германия, Франция, Великобритания и Испания са преброени съответно 7.1, 3.8, 4.4 и 5.7 милиона млади имигранти (без гражданство), търсещи работа. Въпреки това, хаотичното и неестествено заселване на милиони нискообразовани и изключително бедни хора ще доведе единствено до сблъсъци с местното население, като нивата на престъпността и проблемите със здравето и глада ще се задълбочат дори още повече.

ЕС със сигурност трябва да предприеме още по сериозни мерки

по отношение на своята зависимост от ресурсите и тяхната логистика. Ако всеки един от членовете на ЕС иска да се радва на по-светло бъдеще и просперитет, наличните ресурси трябва да се ползват по-внимателно и ефективно, докато вносът трябва да представлява само малка част от това, от което се нуждаят държавите-членки, за да покрият нуждите си. Точно затова трябва да бъде предприета по-добра политика спрямо консуматорството и демографските проблеми. Естествено при капитализма става въпрос основно за обмяна на блага, така че е нелогично и наивно да мислим, че която и да било икономическа единица може да си позволи да не разчита на външни фактори и ресурси. За да може обаче ЕС да бъде по-влиятелен и благосъстоятелен играч на пазара, трябва да се опитаме да намалим тази зависимост до възможно най-ниски нива. Единствено така ЕС ще има възможността да налага тенденциите на пазара свободно, да контролира и доминира. По този начин се надявам, че след 30 или 50 години Европа спокойно ще посрещне своето по-добро бъдеще.