euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Кризата и БВП като измерител

Industry Watch, February 15, 2010

По предварителни оценки на Националния статистически институт (НСИ) брутният вътрешен продукт (БВП) за 2009 г. има стойност 66.2 млрд. лв. Това представлява почти запазване без промяна на размера на икономиката, измерен в левове, спрямо 2008 г. , когато БВП беше 66.7 млрд. лв. БВП е традиционно най-използваният показател за реалния растеж на една икономика - измерена в количества произведени стоки и услуги. Според изчислението на официалната статистика цените на произвежданите в България стоки и услуги са се повишили с 4.5% средно през 2009 г., следователно - НСИ регистрира реален спад на икономиката от около 5%.

Важно е да се знае, че оценката на реалния растеж е зависима от оценката на промяната на цените, която не задължително винаги е коректна. Така например, според НСИ цените в индустрията са се повишили с 8.9% средно през 2009 г., което изглежда крайно изненадващо в година на свиване на производството и намаляване на повечето цени на производител.
Затова препоръчваме в бизнес решенията да се използват номиналните стойности на БВП.

Добавена стойност в бизнес сектора

Друга препоръка е да се използват макро-индикатори, изчистени от сектори, за които трудно се събират официални данни. Такъв индикатор е “добавената стойност в бизнес сектора, без земеделието”, която не включва бюджетния сектор и селското стопанство. Последните данни показват запазване на нивата на този индикатор на около 57 млрд. лв., което е лек ръст от 0.3%. Интересно е, че той изглежда по-обнадеждаващо от номиналната промяна на БВП (минус 0.8%).

Инвестиции в основен капитал

Този индикатор дава много добър аргумент защо БВП не е особено надежден показател за икономическото развитие. През миналата година инвестициите са се свили с 5.3 млрд. лв. или около 24%, а в същото време БВП остана почти без промяна (и двата индикатора са измерени номинално, в левове или евро). Притокът на чужди капитали става основно чрез внос на стоки и суровини, които се записват със знак минус в националните сметки. Тоест -внесена машина за 1 млн. евро увеличава еднакво инвестициите и вноса, а нетно БВП остава без промяна. Ако наблюдател следи само нивата на БВП, не би могъл да забележи свиването на инвестициите в България.